Inici / Treball - Comerç - Empresa / Comerç Covid

Comerç Covid

AJUTS I FINANÇAMENT PER AUTÒNOMS I COMERÇOS

En aquest enllaç podreu trobar un resum de les mesures i ajuts per a fer front a l’Impacte econòmic i social de COVID 19.

 

MESURES I RECOMENACIONS OFICIALS PEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ

A partir del dia 15 de març es posen en marxa algunes modificacions de les mesures per contenir la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. 

Les modificacions afecten principalment a la mobilitat perquè decau el tancament comarcal – tot i que els desplaçaments fora de la comarca s’han de fer amb la bombolla de convivència-, als dies d’obertura dels comerços no essencials que podran obrir els caps de setmana, a la represa d’activitats culturals i populars. Les noves mesures romanen vigents fins al 29 de març.

 

Hostaleria
Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 17:00 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.
 
Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 17:00 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.
 
Comerç i centres comercials
30% de l’aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris que també podran obrir els caps de setmana independentment de la seva activitat.
 
Establiments i locals comercials de més de 800 m²: aplicació de l’aforament sobre aquesta superfície màxima.
 
Esport
Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure i piscines oberts amb un aforament màxim del 50%.
 
Instal·lacions i equipaments d’interior: aforament del 30%. Sense ventilació i qualitat de l’aire reforçada limitació a 6 persones i ús de mascareta en activitats grupals. Es permet l’ús de vestidors.
 
 
 

Davant de les actuals dades epidemiològiques a Catalunya, el 8 de febrer entren en vigor algunes modificacions de les mesures especials de contenció de la COVID-19. Els canvis modifiquen alguns dels aspectes que ja recollien les resolucions generals anteriors i estaran vigents durant 14 dies.

 

Activitats socials
Limitació a 6 persones de, com a màxim, dues bombolles de convivència.
 
No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Mobilitat
Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat. La mobilitat laboral només es permet quan no es pot teletreballar.
 
Comarca: restringida la mobilitat tota la setmana, excepte per motius justificats, com ara la impossibilitat de teletreballar. Permesa la mobilitat en l’àmbit escolar sense pernoctació.
 
Hostaleria
Terrasses: obertes amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla.
De 07:30 h a 10:30 h i de 13:00 a 16:30 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.
 
Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 10:30 h i de 13:00 h a 16:30 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.
 
Comerç i centres comercials
30% de l’aforament en petit comerç i centres comercials de menys de 400 m2. Caps de setmana tancats, excepte establiments dedicats a la venda de productes  i serveis essencials.
 
Suspensió de l’obertura de centres i recintes comercials i d’establiments i centres comercials amb superfície de venda major de 400 m2, excepte establiments que venen productes de primera necessitat i llibreries.
 
Esport
Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure obertes amb un aforament màxim del 50%, control d’accés i un màxim de 6 persones.
 
Instal·lacions i equipaments d’interior: aforament del 30%, limitació a 6 persones i ús de mascareta en activitats grupals.
 
Extraescolars:
Obertes les activitats extraescolars i esportives que es realitzin als centres educatius amb els grups estables de convivència de les activitats lectives. 
 

 

RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 
 
Davant la progressió ascendent de la corba pandèmica i l'increment de la pressió assistencial generalitzada a tot el territori de Catalunya, l'informe del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya de 15 de gener de 2021, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, proposa que es prorroguin les mesures previstes a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període fins a les 00:00 hores del dia 25 de gener de 2021.
 
Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya
 
1. Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada municipi, amb les excepcions justificades previstes.
Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, excepte les excepcions previstes.
 
Horaris de tancament
 
L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Empreses de serveis i comerç minorista
 
1. La prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'hauran d'extremar les mesures higièniques.
 
2. Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d'higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 
3. L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a:
 
a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.
 
b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
 
c) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 
En queden exceptuats els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 
4. Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.
 
Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials dedicats a venda de productes essencials relacionats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d'higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 
També poden obrir al públic, excepte dissabtes i diumenges, aquells establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres, galeries o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats i disposin d'accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30% i aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
 
Així mateix, poden obrir al públic els equipaments culturals i els equipaments esportius ubicats dins de centres, galeries o recintes comercials, amb subjecció a les condicions que per a l'exercici de l'activitat corresponent s'estableixen a l'apartat 12 d'aquesta Resolució.
 
Roman suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.
 
5. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.
 
 
 
Activitats d'hostaleria i restauració
 
Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
 
- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
 
- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 
- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 
- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 
- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 
- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries.
 
- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.
 
- Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.
 
- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 
 
Activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars)
 
 
Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.
 
 

En l'enllaç del títol podeu trobar el Pla d'obertura d'activitats aprovat per la Generalitat.

 Mesures del Tram 1: l’obertura progressiva comença el 23 de novembre i preveu el següent:

 • Bars i restaurants: Obertura de terrasses amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules i una limitació de 4 persones per taula excepte grups bombolla. Els interiors podran obrir amb la limitació d’aforament del 30% i amb bona ventilació. La distància mínima entre taules és de 2 metres. Horari d'obertura: de les 6 del matí a les 21.30h. A partir de les 18h, només per sopars.
 • Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts: Obertura amb un 50% de la capacitat i màxim de 500 persones. Continuen oberts museus, biblioteques i sales d’exposicions al 50%.
 • Instal·lacions i equipaments esportius: a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d’accés i en espais tancats amb màxim del 30%.
 • Comerços: 30% de l’aforament en petit comerç de menys de 800 m² i mercats no sedentaris. En els més de 800 m², aplicació de l’aforament sobre el total de la superfície de venda.
 • Extraescolars:
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials organitzades pels centres educatius i fora d’ells, fins un màxim de 6 alumnes per aula.
  • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.
Mobilitat

- Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
- Municipis: restringida l’entrada i sortida des de les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.
- No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

Activitats socials
6 persones màxim, excepte bombolles de convivència.

Com es revisarà el procés d’obertura?

El pla s’anirà revisant amb el màxim rigor d’acord amb l’evolució de la taxa de contagis (Rt) i els nous ingressos hospitalaris.
 • Si la taxa es inferior a 0,9 i els ingressos disminueixen, es continuarà amb el procés.
 • Si la taxa es troba entre 1 i 0,9 i els ingressos s’estabilitzen, es prorrogaran les mesures.
 • Si la taxa és superior a 1 i els ingressos s’incrementen, es revisaran les mesures presses.

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori.

 
Aquestes mesures entraran en vigor divendres 16 d'octubre de 2020.

Activitat comercial
 • Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
 • En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, exepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 
 • Se suspenen les fires comercials. 
 
Hostaleria i restauració
 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials. 
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.
 • Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%

 

En aquest enllaç podreu trobar les dades i informes diaris sobre l'evolució de la pandèmia que elabora l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). 

En aquest enllaç podeu trobar el protocol i guia de bones pràctiques elaborades pel govern estatal, actualitzades per a la reobertura a partir del 4 de maig de 2020. També podeu trobar l'adaptació que ha fet el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de la Genalitat en aquest enllaç:https://bit.ly/2WrBvPB

En aquest enllaç podeu trobar una guia específica per als salons de perruqueria elaborada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

En aquest enllaç podeu trobar les recomanacions per als comerços de moda en establiments físics. La guia està elaborada pel Conosrci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

En aquest enllaç podeu trobar les recomanacions per a la neteja i desinfecció en els establiments i comerços de concurrència humana que ha elaborat la Generalitat de Catalunya.

En aquest enllaç trobareu respostes actualitzades sobre: comerç i consum, treball i empresa, restriccions per municipis, salut, habitatge, ajuts socials, educació, mobilitat...

En aquest enllaç podeu trobar el recull de cartells que la Generalitat ha preparat pels establiments comercials: demana cita prèvia, fes la teva comanda, distància de seguretat, ús obligatori de mascareta, aforament limitat...

 

Guia de Comerços i Serveis format paper

Mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms

Quines mesures i ajuts s'activaran properament?

Servei al Comerç

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto