Inici / Viure a Sant Quirze / Solidaritat i cooperació / Mesa de solidaritat

Mesa de solidaritat

Mesa de Solidaritat i Cooperació

Podeu veure les actes de les sessions amb la relació del tractat o acordat a l'apartat de relacionat

1. Naturalesa Jurídica

La Mesa és un òrgan de participació sectorial creat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, d’acord amb allò que disposen els articles 62, 63 i 64 del decret 2/2003, 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Es tracta d’un òrgan participatiu i de consulta adscrit orgànicament a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sobre els temes relacionats amb la promoció de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament dels països del Sud.

 
2. Ojectius de la Mesa

Els objectius de la Mesa són:

a) Sumar esforços per contribuir a reduir les desigualtats entre països.

b) Sensibilitzar i mobilitzar les ciutadanes i ciutadans de Sant Quirze del Vallès per a aconseguir entre tots un compromís solidari amb altres pobles, cultures i col·lectius que permeti avançar en el foment de la igualtat, la justícia, la cultura de la pau i el respecte mutu.

c) Coordinar les accions de les ONG i de l'Ajuntament que vagin encaminades al foment de la cooperació i la solidaritat.

d) Donar suport a les entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès i fer difussió de les activitats de sensibilització.

 

3. Composició de la Mesa

La Mesa estarà formada per:

  President: l’alcalde, que podrà delegar en el regidor de cooperació

- Vicepresident: el/a regidor/a de Solidaritat i Cooperació

Vocals (amb veu i vot):

a) Un/a representant de cada grup polític present al consistori.

b) Dos representants de cada ONG, amb seu social en el municipi, que treballi de forma continuada en programes i projectes de cooperació

Un/a funcionari/ària municipal amb veu i sense vot adscrit/a a Solidaritat i Cooperació, que actuarà com a secretari/a de la Mesa

- Altres membres, amb veu i sense vot, experts en temes de cooperació i solidaritat, en nombre limitat o no.

 

Les ONG que desitgin formar part de la Mesa hauran de:

 -       Estar legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, com a entitats sense ànim de lucre.

Reflectir en els seus estatuts i tenir entre els seus objectius la realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació per al desenvolupament integral dels països en vies de desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l'ajuda humanitària en l'àmbit internacional.

-    Tenir la seu social al municipi.

-    Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre administratiu corresponent, de la Generalitat o de l’Administració de l’Estat

- Certificar que compten amb el 75% dels membres de la Junta empadronats a Sant Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al municipi de Sant Quirze, mai inferior a 10 persones.

- Tenir una presència activa a la vida social del municipi i justificar documentalment les activitats de sensibilització desenvolupades al poble de Sant Quirze del Vallès per promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació durant l’any anterior.

Presentar al registre general de l’Ajuntament una sol·licitud formal per ser membre de la Mesa, juntament amb un dossier en el qual expliquin els seus objectius, els criteris d’organització, la implantació en el municipi, els projectes portats a terme i el finançament d’aquests projectes.

 

 Les entitats que formen part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació i que no compleixen amb aquests requisits en el moment d’aprovació del present Reglament, tenen un any de termini per adaptar-se a les noves condicions.

 

 4. Funcions de la Mesa

a)     Elaborar una proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i a projectes de sensibilització al municipi.

b)     Elaborar un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure i divulgar els valors de la solidaritat, la tolerància i la diversitat cultural.

c)    Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de l’eficàcia amb què han estat utilitzats els recursos assignats a cada objecte de les bases.

d)     Elaborar una proposta de modificació del present Reglament, quan així ho sol·licitin dues terceres parts de la Mesa o la Regidoria de Solidaritat i Cooperació.

e)    Tractar els temes sobre protocols d’agermanament i emergències, de sol·licitud d’entrada de noves ONG, convenis de col·laboració amb ens externs, etc.

f)     Fer arribar al Consistori, per mitjà del Regidor o Regidora competent en matèria de cooperació, les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit.

g)    Seguir la correcta aplicació dels acords i del present Reglament.

 

5. Infraestructura

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès facilitarà la infraestructura material, personal i econòmica necessària per donar suport a la Mesa.

 

6. Règim econòmic

L’Ajuntament consignarà anualment una partida pressupostària destinada a Solidaritat i Cooperació. En tot cas, l’Ajuntament podrà destinar a la Mesa donacions o subvencions d’entitats o persones físiques i jurídiques que desitgin fer aportacions econòmiques per a aquesta finalitat, dins dels límits i condicions legalment establertes amb caràcter general.

 

7. Règim de Funcionament

La Mesa es reunirà en sessions plenàries de forma ordinària, sis vegades a l’any i extraordinària, quan ho consideri oportú el Regidor o Regidora o així ho sol·licitin un terç dels seus membres de dret (o la seva majoria).Les convocatòries es faran per decret d’alcaldia i es notificaran amb una antelació mínima de set dies, on s’adjuntarà l’ordre del dia i, si s’escau, la documentació pertinent.

 

En quant al règim de funcionament i acords s’adoptaran per consens i, en el seu defecte, per majoria simple.
 
La Mesa podrà crear una Comissió de treball, pertreballar el Pla de Sensibilització municipal, planificar la difusió de les activitats, preparar les reunions del Plenari i tractar altres temes. Els acords de la Comissió es presentaran a les reunions plenàries de Mesa.
 
La Comissió de treball es podrà reunir un cop al mes, de forma ordinària o quan ho sol·liciti algun dels seus membres.

L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, l’admissió i avaluació, la concessió, el pagament, el seguiment i la justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a projectes de cooperació al desenvolupament i per campanyes de sensibilització promoguts per ONG i entitats solidàries de la Mesa de Solidaritat i Cooperació.

Poden sol•licitar les subvencions previstes en aquestes bases les entitats que formin part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació.

Període d’inscripció:

El període per la presentació de les sol•licituds s’iniciarà el dia 1 de març i finalitzarà el 31 del mateix mes.

Forma de sol.licitud:

Les entitats podran sol·licitar subvenció, mitjançant la presentació del formulari oficial de sol•licitud, junt amb l’annex 1A i 1B, emplenats i signats pel representant legal de l’associació. La sol•licitud s’adreçarà a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i es lliurarà a:
- OAC Plaça de la Vila, 1: de dilluns a dijous de 8.30 a 20 h i divendres de 8.30 a 15h i el primer dissabte de mes de 9 a 14 h (en el cas que aquest últim sigui festiu s’obrirà el dissabte següent laborable).
- OAC Centre Cívic Torre Julià: dimecres de 17 a 20 h o divendres de 9 a 14 h
plaça de la Vila, núm. 1, planta baixa, de 09.00 h a 20.00 hores i dins del termini establert. En cap cas s’admetran sol•licituds fora de termini.

Així mateix, del dia 1 al 31 de març, les entitats que formen part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació, també poden sol·licitar subvenció per la realització d'activitats de sensibilització. Per a més informació, es pot consultar l'article 10 de les Bases.

Les Bases de la convocatòria, així com el model de sol·licitud i els formularis annexos es poden trobar a l'apartat de Tràmits de la pàgina web.

Més informació

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto