Inici /

Llicència d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements de mobiliari amb finalitat lucrativa

DescripcióSol·licitar l’autorització per la col·locació de taules i cadires, amb finalitat lucrativa, a la via pública per aquells establiments que disposin de llicència o autorització municipal de l’activitat.


Només s’autoritzarà l’ocupació de la via pública amb taules i cadires en els establiments de restauració, bars, restaurants, cafeteries, gelateries i degustació.


Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica titular de la llicència o autorització municipal de l’establiment de restauració


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Assegurança responsabilitat civil (mínim 300.000 €)
 • Autorització de la comunitat de propietaris, o propietaris (quan l’espai sigui de titularitat privada, però d’ús públic).
 • Plànol d’emplaçament a escala 1/100, on figurin representats els elements urbans existents i els elements a instal·lar.
 • Plànol o croquis detallats dels elements a instal·lar a escala 1/50.
 • Estudi fotogràfic de la zona i lloc d’ocupació.
   

En el cas d'Estufes de gas propà (GLP):


 • Garantia de qualitat i Certificat d’homologació de la Comunitat Europea.
 • Catàleg on s’indiquin el model, les característiques, el material, el color, les dimensions, etc.


En el cas d'Estufes elèctriques:


 • Projecte de la instal·lació signat pel tècnic titulat competent.


En cas d’instal·lar llums o aparells elèctrics:


 • Certificat emès per un instal·lador autoritzat.

 


Antelació amb què cal demanar1 mes abans de l’inici de l’ocupacióOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei al Comerç


Termini per resoldre i notificar1 mes


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostTaxa vigent per l’ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Els preus de la taxa es calculen pel total de metres quadrats sol·licitats (mínim 1 m2) en els terminis o períodes següents:

 1. Estiu: de l’1 de maig fins al 30 de setembre
 2. Hivern: de l’1 d'octubre al 30 d'abril
 3. Anual: des de l’1 de maig fins al 30 d’abril
 4. Eventual

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


ObservacionsL'autorització s'atorgarà al titular de la llicència municipal de funcionament per a l'activitat o comunicació prèvia d’inici d’activitat, en cas de canvi de titularitat de l'establiment caldrà tramitar prèviament la transmissió de la llicència d’activitat de l’establiment o nova comunicació prèvia/declaració de responsable.

Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà a l’alça per a obtenir la superfície ocupada.

Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.

Les tarifes s’aplicaran a la temporada sencera sol·licitada i, per tant, les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i no es podran reduir pels períodes de temps establerts als diferents epígrafs indicats a la tarifa.


Els serveis tècnics podran comprovar efectivament si l’espai ocupat és el que correspon a la sol·licitud.

Referent a la tarifa mensual, aquesta podrà ser autoritzada fins a un màxim de dos mesos a l’any.

En quan als dies eventuals, la suma de les diferents sol·licituds o la sol·licitud individual no podran superar els 10 dies dintre d’un mateix exercici natural.

En els casos en què el titular de la llicència d’ocupació temporal de la via pública o del seu vol, modifiqui l’objecte de la seva activitat, s’entendrà caducada aquella i estarà obligat a sol·licitar una nova autorització d’acord amb la nova activitat.

Per a següents exercicis, si no hi ha cap canvi en les condicions inicials, s'haurà de procedir al pagament de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públics amb taules i cadires en el període voluntari del pagament, d'acord amb les dates aprovades mitjançant decret.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto