Inici /

Ajuts econòmics de menjador escolar curs 2021-2022

DescripcióSol·licitar un ajut de menjador per als alumnes i les alumnes matriculades en un centre educatiu del Vallès Occidental, sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, durant el curs 2021 – 2022 i que no els pertoqui la gratuïtat del servei.


L'objectiu de la convocatòria és afavorir que els/les alumnes de famílies que tenen dificultats econòmiques i socials puguin accedir a l'ús del menjador escolar, garantint l'alimentació als infants que es troben en situació més vulnerable. La convocatòria inclou els/les alumnes matriculades en centres concertats.


No es troben inclosos els/les alumes matriculades en centres privats.


Es tenen en compte les condicions socioeconòmiques, geogràfiques i familiars de l'alumne/a, mitjançant un barem establert anualment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.


Només caldrà presentar una sol·licitud per Unitat familiar, on s’inclouran tots els/les alumnes sol·licitants de l’ajut de menjador.


Les comunicacions, notificacions i requeriments de documentació referents a aquest tràmit es realitzaran mitjançant publicació als centres educatius i a la pàgina web corporativa (annexades en aquest tràmit). L'ordre de la relació serà el número de registre d'entrada de la sol·licitud.


Llista resolució beques menjador escolar 2021/22 


Qui ho pot demanar?Els/les alumnes empadronats a Sant Quirze del Vallès i matriculats/des en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya que disposin del servei de menjador, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil (P3 a P5), d'educació primària o educació secundària obligatòria.
 


Requisits previsA més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l’ajut l’alumnat ha de reunir els requisits següents:


 • Els sol·licitants han d'estar empadronats a Sant Quirze del Vallès, encara que estiguin escolaritzats fora del municipi.
 • Presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent en els terminis i la forma establerts en la convocatòria.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 • Fer ús del servei de menjador escolar.
 • No estar en acolliment residencial.
 • La renda de la unitat familiar no pot ser superior a la suma dels imports:
   • 1r adult (pare, mare, tutor): 10.981,40 €.
   • 2n adult (pare, mare, tutor): 5.490,80 €.
   • Altres adults de la unitat familiar (avis): 2.745,35 €.
   • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €.

També hi ha llindars màxims per volum de negoci, rendiments patrimonials i valors cadastrals, consulteu els requisits a les bases reguladores.


Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.


 


 


Documents que cal aportarDocumentació obligatòria


- Sol·licitud model


- NIF/NIE de tots/es els membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.


- En el cas en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:


Principals Prestacions i complements que no tributen (no contributius): - Renda Garantida de Ciutadania - Prestacions de la Llei de dependència - Prestacions a favor de familiar - Indemnitzacions per acomiadament - Prestacions per acolliment familiar - Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtud de decisió judicial. I totes les previstes a “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”


- Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: document acreditatiu i el seu import de l’any 2020.


- Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.


- Pensió d’aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’any 2020.


- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020.


- Altres rendiments no contributius, mitjançant l’acreditació corresponent.


- En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos.


Documentació complementària (si s'escau)


- En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.


- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.


- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.


- Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: s’acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.


Si necessiteu suport per emplenar la sol·licitud, podeu trucar al Servei de Benestar i Cicles de Vida al número de telèfon: 937 216 800 (de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h).


Antelació amb què cal demanarPresentació de sol·licituds:   FORA DE TERMINI


 • Del 14 de maig fins al 3 de juny de 2021

Davant de situacions sobrevingudes es preveu la possibilitat d'admetre sol·licituds fora del termini de la convocatòria inicial:


 • Aquestes sol·licituds de situacions de nova detecció es tramitaran entre l'1 d'octubre de 2021 i el 10 de maig de 2022


Presentació de la documentació requerida, un cop revisades les sol·licituds:
   FORA DE TERMINI


 • Les persones que no tinguin la sol.licitud complerta, hauran de presentar la documentació requerida fins al 14 de juny de 2021.


- Les persones d'aquesta relació que no tinguin la sol·licitud completa, hauran de presentar la documentació requerida en el termini establert.
- S'haurà d'indicar el número de registre de la sol·licitud inicial i el nom de l'alumne/a.
- Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l'ajut, l'aportació de la documentació requerida.
- Per a més informació, us podeu adreçar al Servei de Benestar i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.


 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana

Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.


Podeu demanar la vostra cita prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat , mitjançant el web http://citaprevia.santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937 216 800 (horari per sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 20 h)


En la cita prèvia per web, seleccioneu Beques menjador en el camp Oficina.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.     Descarregueu el model de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.     Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.     Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.     Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.     Feu clic en continuar.
6.     Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Cicles de Vida


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


Observacions
Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar:


Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, l'alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com, els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.


En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne/a sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.


En els casos de violència masclista amb sentència o resolució judicial, no es considerarà membre computable l'agressor/a, d'acord amb la Llei 59/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto