Inici /

SUBVENCIONS JOVENTUT (Entitats i associacions juvenils i grups de joves sense personalitat jurídica)

DescripcióDes de la regidoria de Joventut existeix la voluntat de donar suport a les INICIATIVES que tinguin interès social, cultural, esportiu, lúdic, solidari, etc. adreçades principalment als i les joves de Sant Quirze del Vallès i, en segon terme, a altres col•lectius de la població del municipi, que tinguin tant les entitats juvenils constituïdes legalment i registrades com a tal i, com a novetat, que proposin els grups de joves sense personalitat jurídica del municipi .


Aquests projectes hauran de tenir una utilitat social dels tipus abans esmentats i que repercuteixin en terceres persones. Entenem per grups sense personalitat jurídica aquells grups que no volen o no es consideren preparats encara per fer les accions legals necessàries (redactar estatuts, constituir oficialment una junta, ...) per tal de tenir una acta fundacional i, en conseqüència, personalitat jurídica com a grup. Aquests grups tampoc poden pertànyer o tenir personalitat jurídica delegada d’una altra entitat més gran.


Per tal de donar suport a aquestes iniciatives, el servei de Joventut convoca i aprova anualment unes bases particulars mitjançant les quals es regula la concessió de subvencions a les entitats juvenils i grups de joves sense personalitat jurídica que reuneixin els requisits establerts per a cada exercici. La distribució d’aquest fons es destina per cofinançar projectes i/o activitats d’entitats juvenils i grups de joves que tinguin per objectius els abans esmentats.


Per a poder optar a aquests subvencios existeixen 2 tipus de protocols segons la personalitat jurídica dels sol·licitants: associacions formalment constituïdes o grups de joves no formalment constituïts S’haurà de presentar en el Registre General de l’Ajuntament


a) Model oficial sol•licitud de subvenció.
b) Protocol de sol•licitud de subvenció.


Pel que fa als GRUPS NO LEGALMENT CONSTITUÏTS, a més de les abans esmentades, tenen l’obligació de: -Que la quantitat rebuda es destini al projecte descrit a la sol•licitud i que les activitats es facin tal com s’han descrit al projecte.


- Nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació amb els suficients poders per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponguin a l’agrupació
- Que tots els i les membres del grup participin en la realització del projecte
- Que, per al què fa exclusivament als efectes del projecte i la subvenció corresponent, els i les membres del grup en respongueu solidàriament fins a 3 anys després que s’hagi acabat.
- Acceptar el seguiment que des de la regidoria de Joventut es faci del projecte i aportar la documentació que, a aquest efecte, es sol•liciti És dir, totes les persones membres majors d’edat del grup hauran de respondre de forma mancomunada de la realització del projecte i de les obligacions que com a beneficiari de la subvenció corresponen al grup (s’entén que també són responsables les persones membres menors d’edat del grup però, a aquestes, no se les podrà exigir legalment)


Qui ho pot demanar?Poden sol•licitar subvencions destinades a la realització d’activitats descrites les entitats juvenils o associacions sense afany de lucre que tenen la seu social al municipi i que figurin inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes així com grups de joves que, tot i actuar plegats per tirar endavant un o més projectes, NO tenen personalitat jurídica com a tal grup. Aquests GRUPS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA hauran de:


- estar formats per un mínim de 4 persones
- el 66% de les persones membres del grup ha de tenir entre 16 i 30 anys, estar empadronades a Sant Quirze del Vallès i almenys una d’elles ha de ser major d’edat.
- Si totes les persones membres del grup són menors d’edat, s’haurà d’incloure una persona major d’edat que assumeixi les responsabilitats legals corresponents.


Documents que cal aportarASSOCIACIONS LEGALMENT CONSTITUÏDES:


- Instància
- Protocol de sol·licitud de subvenció (Projecte, Despeses, Finançament i Equillibri pressupostari del projecte...)


GRUP DE JOVES SENSE PERSONALITAT JURÍDICA: Documentació necessària complementària a la de la sol•licitud formal:


• Fotocòpia del DNI de totes les persones membres del grup
• Full de declaració de compromís individual de cadascuna de les persones membres del grup (segons model facilitat per la regidoria de Joventut)
• Acta de nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació


Antelació amb què cal demanarLes convocatòries són de caire anual.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto