Inici /

Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat

DescripcióAjut econòmic destinat a les famílies per cobrir una part del cost de material i sortides escolars i llibres dels infants empadronats a Sant Quirze del Vallès d’educació infantil, primària i secundaria obligatòria.

El barem de l'ajut per al curs 2018-2019 vindrà determinat per criteris tant econòmics com socials.

Aquest ajut està subjecte a l’obligació de ser declarat a l’Impost de renda de les persones físiques. A petició de l'interessat s’expedirà un justificant que es lliurarà per correu electrònic mitjançant l’adreça especificada a la sol·licitud.

En cas de necessitat, l’original caldrà recollir-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, d’acord amb els horaris establerts.


Qui ho pot demanar?Famílies amb infants de 3 a 16 anys que estiguin empadronades al municipi i que cursin estudis:


 • En centres educatius públics, o
 • derivats a un centre privat concertat amb resolució del director/a dels serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament.

 


Requisits previsComplir amb els criteris establerts a la convocatòria d'Ajuts de suport a l'escolaritat.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat
 • Llibre de família / Certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc

En cas de família nombrosa o monoparental


 • Títol de família nombrosa o monoparental


En cas de discapacitat de l’alumne/a o germans:


 • Certificat de Discapacitat emès pel Centre d’Atenció a Persones amb discapacitat (CAD)


En cas d’escolarització en centre privat concertat:


 • Resolució del director o directora dels serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament o document justificatiu que certifiqui que el/la menor beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat emès per l’inspector de zona, per l’equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu.


En cas de separació legal o divorci:


 • La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
 • En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.


En cas de separació de fet:


 • El document notarial o la fotocòpia dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.


En cas d’acolliment:


 • Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i AdolescènciaDocumentació econòmica:


De tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys:  


 • En cas de persones assalariades, fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • En cas d’atur, certificat del SEPE de ser, o no, beneficiari de la recepció de prestacions i/o subsidis d’atur, i la quantia percebuda en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud (www.sepe.es)
 • Beneficiaris/es de Renda Garantida Ciutadana: Certificat acreditatiu actualitzat.
 • En cas de pensionistes: certificat de la pensió on consti la quantia actualitzada (www.seg-social.es)
 • En cas d’autònoms/es o empresaris/àries: l’última declaració de l’IRPF.
 • En cas de gaudir de subvenció per pagar el lloguer: certificat de l’Agencia d’habitatge de Catalunya.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
 • El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment.
 • Informe de vida laboral actualitzat en la data de la sol·licitud
 • Justificant de qualsevol altre ingrés

   

Antelació amb què cal demanarFORA DE TERMINI
Presentació de sol·licituds: del 16 de maig al 5 de juny de 2018. 


Les persones d'aquesta relació poden presentar per registre la documentació requerida fins al 27 de Juny de 2018.


Llistat definitiu d'Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat


 On es demana (Presencial)
Servei de Benestar Social i Gent Gran
C/ Sentmenat, 6 (08192)
Matins: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00
Tardes: dilluns i dimecres de 15.00 a 18.00

Telèfon: 937 216 800

Oficina Torre Julià de les Fonts
C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20.00 i divendres de 8.45 a 14.00
Telèfon: 937 480 136

Fora d'aquest horaris, les sol·licituds es podran presentar a les Oficines d'Atenció Ciutadana en l'horari habitual del servei.


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Gent Gran


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


Observacions
Atorgament dels ajuts:

La Junta de Govern Local en un termini màxim de 3 mesos acordarà les persones beneficiàries i els imports.
Aquest acord es publicarà als centres educatius i al tauler d’anuncis corporatiu i s’establirà un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació al tauler corporatiu, per a interposar al·legacions.


Un cop resoltes les al·legacions es procedirà al pagament dels imports. L’Ajuntament liquidarà el import econòmic assignat a cada beneficiari al Centre educatiu que li correspongui mitjançant endós. El centre educatiu lliurarà a cada beneficiari el material escolar, llibres i/o l’assignació de sortides que segons l’ajut li correspongui i dintre de l’any en curs.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto