Inici /

Ajuts per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge de persones amb discapacitat

DescripcióAtorgar ajuts a fons perdut, per part de la Generalitat de Catalunya, per a l’adaptació o l’accessibilitat de l’habitatge habitual de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, per tal de fer-lo accessible i funcional i facilitar la seva autonomia personal.


Qui ho pot demanar?Veïns i veïnes del municipi de Sant Quirze del Vallès amb discapacitat reconeguda, amb grau igual o superior al 33%, i que superin el barem de mobilitat reduïda.


Documents que cal aportar • Fotocòpia compulsada o original i fotocòpia del DNI o NIE vigent de la persona amb disminució i, si s’escau, de la persona representant.
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/creditores particulars, de la persona beneficiària, sense cap esmena.
 • Pressupost original signat i/o segellat, referit a l'any en curs i desglossat per conceptes amb preus unitaris.
 • Croquis amb mides i distribució d'elements abans de les reformes.
 • Croquis amb mides i distribució d'elements després de les reformes.

   

En cas que l'obra afecti elements comuns de l’edifici, s’haurà de presentar la següent documentació:


 • Còpia de l'acta de reunió de la comunitat de propietaris on consti la conformitat de la majoria simple dels propietaris, en el cas d'obres de supressió de barreres
  arquitectòniques amb un cost superior a tres mensualitats ordinàries de la quota de els despeses comunes de la comunitat.
  En cas d’obres de supressió de barreres arquitectòniques amb un cost inferior, serà suficient aportar una certificació del/de la president/a de la comunitat de
  propietaris on consti l’aprovació o no de l'obra, el tipus d'obra a efectuar, la part que li correspon pagar a la persona interessada, així com que l'import de l'obra no
  supera les tres mensualitats ordinàries de la quota de les despeses comunes de la comunitat.
  En el supòsit de no disposar de l'acta de la comunitat, la certificació del/de la president/a o de l’aprovació, pot aportar-se una autorització administrativa del
  Departament d'Acció Social i Ciutadania o una autorització judicial. 
 • Sol·licituds dels permisos d'obra i d’instal·lació preceptius (permís municipal, permís del Departament corresponent de la Generalitat, etc.), d'acord amb la reforma a efectuar.
 • Documentació acreditativa de tots els ingressos de la unitat econòmica de convivència referits a l'any anterior a la convocatòria o autorització al Departament d'Acció Social i Ciutadania a efectuar les consultes necessàries a l'Agencia Estatal d'Administració Tributària, a l'efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides per a l'accés a l'ajut sol·licitat i a revisar-les fins l’extinció de l'ajut.
 • En cas de cessió o arrendament, s’ha d’adjuntar l’autorització de la persona propietària per fer les obres.

Antelació amb què cal demanarEl termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2010.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat , mitjançant el web http://citaprevia.santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800 (horari per sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 20h)

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestorServei de Benestar Social i Cicles de Vida


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsRequisits:
- Acreditar la residència legal i domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència. A efectes de residència legal a Catalunya, la residència continuada no es considera interrompuda per absències inferiors a 90 dies l'any.
- Tenir reconegut un grau de disminució igual o superior al 33 % i superar el barem de mobilitat reduïda.
- Els ingressos anuals nets de la persona beneficiaria corresponents a l'any anterior a la convocatòria no poden superar 4 vegades l'IRSC. Per al 2010 el valor de d’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) és de 6.829,44 euros anuals. Aquesta quantia s’incrementa en un 30% per cada membres de la Unitat Familiar o de la Unitat Convivencial que no tingui ingressos superiors a l'indicador de renda de suficiència de l'any anterior a la convocatòria.


Es consideren unitats familiars o de convivència les estables als articles 2 i 3 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
Als efectes del càlcul d’ingressos que preveuen els dos paràgrafs anteriors, els membres a càrrec afectats per una discapacitat del 33% o superior computaran com dos.
No es tenen en compte com a ingressos personals els que pot percebre la persona beneficiària provinents d'ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d’atendre les despeses derivades de la necessitat de concurs d'una altra persona per a dur a terme els actes essencials de la vida.
- L'habitatge objecte de les actuacions ha de ser l'habitual on estigui empadronada la persona amb disminució i en l’àmbit territorial de Catalunya.
- Les propostes de solucions per a l'adaptació o accessibilitat de l'habitatge han de ser funcionals i accessibles, i han de garantir la seguretat de la persona amb disminució.
- Les actuacions objecte de l'ajut s’han d’iniciar i realitzar parcialment o totalment durant l'any en què se sol·licita l'ajut (llevat per causa justificada, no imputable al beneficiari, s'hagin d'iniciar durant l'exercici següent).
- No haver-se beneficiat d'ajuts pel mateix concepte i per al mateix equipament durant els cinc anys anteriors.
- No ser beneficiari d'ajuts similars, pel mateix concepte i finalitat, atorgats per altres administracions públiques que sumats a aquest superin l'import total de la despesa.


Les actuacions subvencionables per aquesta convocatòria són les següents:


Accés a l’habitatge:


 • Construcció de rampes amb pendent no superior al 12%.
 • Modificació de portes d’accés.
 • Pavimentació o modificació de pavimentació perimetral de l'habitatge per una altra d'antilliscant.
 • Modificació de la balconera de sortida exterior.
 • Anivellament d'espais.
 • Col·locació de passamans.
 • Obres de modificació de l’escala o espais comuns de l’edifici per motiu de la instal·lació de plataformes o ascensors.
 • Modificació d’elements complementaris (manetes de les portes, espiells, claus de pas, botoneres, etc.).
 • Instal·lació d’ascensor, canvi de cabina per una altra d’accessible, portes i botoneres, instal·lació per a portes obertes, etc.

Aparells fixos:


 • Plataforma elevadora vertical amb el corresponent contracte de manteniment de l’aparell
 • Plataforma per pujar escales
 • Plataforma de seient pujaescales

Interior de l'habitatge:


Adaptació total o parcial de l’habitatge (adaptacions de supressió de barreres arquitectòniques i de millora de l’accessibilitat)


 • Cambra de bany amb adaptació total o parcial amb les característiques següents:
  • Formació de dutxa a nivell de terra amb superfície mínima de 0,90 m², sense esglaó i sense mampara, incloent-hi les barres i el seient abatible de dutxa.
  • Lavabo suspès, sense moble i sense peu.
 • Formació de cuina amb mobiliari adaptat per a persones en cadira de rodes i les adaptacions següents:
  • Modificació de l’alçada del taulell de la cuina.
  • Instal·lació de mòduls superiors amb mecanisme de pujada i baixada.
  • Instal·lació de mòduls adaptats extraïbles amb sòcol més alt per a l’apropament de la cadira de rodes.
  • Supressió de mòduls inferiors per a l’apropament de la cadira de rodes.
 • Obres de modificació d’elements o espais per a la instal·lació d’aparells de millora de l’accessibilitat com grues de sostres, plataformes, etc.
 • Modificació de portes i/o balconeres i els seus tancaments per fer-les accessibles.
 • Modificació o supressió de parets divisòries per millorar l’accessibilitat dels espais.
 • Substitució del paviment per un altre d’antilliscant.
 • Col·locació de passamans.
 • Petites rampes interiors.
 • Anivellament d'espais. 

 


S’exclouen de les actuacions subvencionables:


 • Dutxes elevades (amb esglaó) i superfície inferior a 0,90 m², mampares, lavabo amb peu o moble.
 • Rampes amb pendent superior al 12%.
 • Formació de rampes d’accés a l’habitatge, en cas d’adquisició d’habitatge unifamiliar de nova construcció.
 • Qualsevol tipus d’obra d’adaptació d’espais (rampes, cambra de bany, cuina, portes, paviment) quan es tracti de construcció d’habitatge unifamiliar de nova creació.
 • Aquells elements que no suposin una supressió de barreres arquitectòniques pel fet de ser ornamentals.

La quantia màxima que es podrà concedir d'ajut serà del 80 % del preu mitjà del mercat sempre que no superi:


 • Per a obres de supressió de barreres arquitectòniques a l’habitatge: 4.614,60 €
 • Per a l’adquisició i la instal·lació de plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda: 3.093,30 €

Aquests dos conceptes es poden demanar simultàniament. Els ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto