Inici /

Llicència d'obres menors per a parcel·lació o divisió en règim de propietat horitzontal

DescripcióAtorgar l’autorització per a realitzar la segregació o divisió, simultània o successiva, de terrenys en dos o més lots, que es porti a terme en terrenys classificats pel planejament vigent com a urbans o urbanitzables. No es podran realitzar parcel·lacions urbanístiques en sòls no urbanitzables o en sols urbanitzables sense Pla Parcial aprovat, ni quan s’hagi iniciat l’expedient de reparcel·lació o compensació.
 


Qui ho pot demanar? • Propietari o propietaris de les finques que són objecte de la parcel·lació o divisió horitzontal.

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Projecte tècnic de parcel·lació per duplicat i visat pel corresponent Col·legi Professional.
  El projecte haurà de contenir, com a mínim:
  • Memòria que faci referència al Pla que estableix les condicions de la parcel·lació o divisió horitzontal; es descriurà la finca a parcel·lar; es justificarà jurídicament i tècnicament l'operació de parcel·lació i es descriuran les parcel·les resultants amb expressió de superfícies i localització.
  • Plànol topogràfic d'informació, a escala 1:500, en que es situïn els límits de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels Plans d'Ordenació vinculants.
  • Plànol de parcel·lació, a escala 1:500: Que inclogui la finca o finques inicials i les finques resultants, degudament acotats i amb indicació de les superfícies.
  • Plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500.
 • Certificat de titularitat i/o nota simple informativa, emesos pel Registre de la propietat en els tres mesos anteriors a la sol·licitud de la llicència.
 • Arxiu en format .dwg o .dgn de la implantació de l’edificació a la parcel·la i georeferenciat amb el sistema de coordenades UTM (ETRS89)
 • Proposta de numeració de policia


En el cas que la documentació tècnica entrada no estigui visada:


 • Certificat del Col·legi professional conforme el tècnic o tècnica no es troba inhabilitat/da (emès amb una antiguitat no superior a 3 mesos); número de col·legiat o col·legiada i col·legi professional al que pertany el tècnic o tècnica; justificació conforme disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil (RC) adequada a l’entitat de treball que està assumint i estar al corrent de pagament de la pòlissa.

 


Antelació amb què cal demanar2 mesosOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar2 mesos


CostTaxa de llicències urbanístiques parcel·lacions i reparcel·lacions:

 

Ordenança fiscal 4.3 art. 7, grup I, tarifa 6: Llicència de Parcel·lació / Divisions horitzontals

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto