Inici /

Ajuts per la realització d'activitats de sensibilització a Sant Quirze del Vallès

DescripcióDonar suport econòmic a les entitats de la Mesa de Solidaritat i Cooperació que realitzen activitats de sensibilització a Sant Quirze del Vallès per promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació.


Qui ho pot demanar? • Entitats que formin part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsEls requisits establerts a les bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a activitats de sensibilització al municipi promogudes per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès.

Quedaran excloses de la convocatòria aquelles entitats que no hagin desenvolupat  activitats d’aquest tipus durant l’any anterior.
 


Documents que cal aportar1- En el moment de la sol·licitud:


 • Sol·licitud model
 • Annex 1C
 • Annex 1D
 • Memòria documental de les activitats desenvolupades al municipi de Sant Quirze l’any anterior, que inclogui una valoració dels objectius assolits.
 • Memòria econòmica de l’exercici anterior, que inclogui un estat comptable i el balanç d’ingressos i despeses, amb indicació de les fonts de finançament de l’entitat.
 • Justificació de les subvencions rebudes en convocatòries anteriors per part de l’Ajuntament o, en cas de projectes en curs, informe d’evolució.
 • Justificació del reintegrament de subvencions anteriors que no s’hagin pogut justificar.


2- Per realitzar l’acceptació de la subvenció:


 • Model d’acceptació
 • La justificació documental de disposar dels recursos propis o provinents de tercers per portar a terme l’execució del projecte.
 • Justificació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament de Sant Quirze i amb Hisenda, i les de Seguretat Social.

 
Cas que la subvenció requereixi reformulació del projecte:


 • Pressupost i cronograma reformulat.


3- Per Justificar la subvenció:


 • Model de justificació
 • Annex 3C
 • Annex 3D
 • Factures, rebuts, tiquets o altres documents de valor provatori al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada legalment davant de notari, que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida i la documentació acreditativa del seu pagament.Exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa al projecte mostri la llegenda i anagrama de l’Ajuntament.En cas de projectes cofinançats: Justificació dels imports i la procedència dels fons provinents d’altres subvencions o fons propis.

Antelació amb què cal demanarPresentació sol·licitud de subvenció: del 27 d'abril al 27 de maig de 2019. - FORA DE TERMINI


Presentació d'acceptació de subvenció: termini d'un mes a comptar des de l'endemà de rebre la notificació de l'acord d'atorgament.

Termini de justificació de la subvenció: 31 de març de 2020On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Cooperació i Solidaritat


CostGratuït


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto