Inici /

Ajuts per la realització d'activitats de sensibilització a Sant Quirze del Vallès

DescripcióDonar suport econòmic a les entitats de la Mesa de Solidaritat i Cooperació que realitzen activitats de sensibilització a Sant Quirze del Vallès per promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació.


Qui ho pot demanar? • Entitats que formin part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsEls requisits establerts a les bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a activitats de sensibilització al municipi promogudes per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès.

Quedaran excloses de la convocatòria aquelles entitats que no hagin desenvolupat  activitats d’aquest tipus durant l’any anterior.
 


Documents que cal aportar1- En el moment de la sol·licitud:


 • Sol·licitud model
 • Annex 1C
 • Annex 1D
 • Memòria documental de les activitats desenvolupades al municipi de Sant Quirze l’any anterior, que inclogui una valoració dels objectius assolits.
 • Memòria econòmica de l’exercici anterior, que inclogui un estat comptable i el balanç d’ingressos i despeses, amb indicació de les fonts de finançament de l’entitat.
 • Justificació de les subvencions rebudes en convocatòries anteriors per part de l’Ajuntament o, en cas de projectes en curs, informe d’evolució.
 • Justificació del reintegrament de subvencions anteriors que no s’hagin pogut justificar.


2- Per realitzar l’acceptació de la subvenció:


 • Model d’acceptació
 • La justificació documental de disposar dels recursos propis o provinents de tercers per portar a terme l’execució del projecte.
 • Justificació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament de Sant Quirze i amb Hisenda, i les de Seguretat Social.

 
Cas que la subvenció requereixi reformulació del projecte:


 • Pressupost i cronograma reformulat.


3- Per Justificar la subvenció:


 • Model de justificació
 • Annex 3C
 • Annex 3D
 • Factures, rebuts, tiquets o altres documents de valor provatori al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada legalment davant de notari, que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida i la documentació acreditativa del seu pagament.Exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa al projecte mostri la llegenda i anagrama de l’Ajuntament.En cas de projectes cofinançats: Justificació dels imports i la procedència dels fons provinents d’altres subvencions o fons propis.

Antelació amb què cal demanarFORA DE TERMINI

Presentació sol·licitud de subvenció: del 19 de març al 2 de maig de 2022 (termini ampliat).


Presentació d'acceptació de subvenció: termini d'un mes a comptar des de l'endemà de rebre la notificació de l'acord d'atorgament.

Termini de justificació de la subvenció: 31 de març de 2023On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Cooperació i Solidaritat


CostGratuït


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto