Inici /

FUE - Llicència municipal d'activitat

DescripcióAtorgar la llicència municipal d’activitats amb incidència ambiental (Annex II o IV de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats) i activitats incloses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.


En cas d'establiments alimentaris subjectes a llicència municipal d'activitats, caldrà omplir i presentar la Declaració de responsable Model C3X052-2.


En cas d’estar incloses en la Llei 3/2010 , de 18 de febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis caldrà sol·licitar informe DE PREVENCIÓ D’INCENDIS.

Previ a la presentació de la llicència a l'Oficina d'Atenció Ciutadana cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d'Activitat ( Av. de Pau Casals, 72 - 82).


En el supòsit d'activitats sotmeses a Llicència municipal ambiental o d'espectacles i activitats recreatives no es podrà iniciar l'activitat sense la corresponent llicència.

 


Qui ho pot demanar? • El titular de l'activitat o el seu representant legal
   

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previs- Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:


a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud.
b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic.


- Si l’activitat o instal·lació es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental, d’acord amb la LPCAA, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.


En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència ambiental, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.


  - Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d’obres.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Qüestionari tècnic d’activitats degudament omplert
 • Document acreditatiu d'identitat del del titular de l'activitat
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat
 • Document acreditatiu de l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, amb indicació de l’epígraf corresponent
 • Certificat municipal de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic
 • Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal•lacions a la llicència atorgada.
 • Estudi d’impacte ambiental, si l’activitat es troba sotmesa al sistema d’avaluació d’impacte ambiental.
 • Declaració de dades que, al meu criteri, gaudeixen de confidencialitat emparada per norma amb rang de llei.
 • Projecte signat per tècnic competent, triplicat, per les activitat següents:
  1. Les inclosa a l’annex II o l’annex IV de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i Activitat inclosa a l’annex I o II de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  2. Les inclosa a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Relació de veïns limítrofs ( Nom, cognoms i adreça)
 • Còpia de l’últim rebut de l’IBI


En cas d’establiments alimentaris:En cas de no portar el projecte visat, caldrà aportar:


 • Número de col·legiat i col·legi professional al qual pertany el/la tècnic/a
 • Certificat del col·legi conforme el/la tècnic/a autor del treball no es troba inhabilitat, emès amb una antiguitat no superior a 3 mesos.
 • Justificant conforme disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil adequada a l'entitat del treball que està assumint i està al corrent de pagament de la pòlissa.

Antelació amb què cal demanar6 mesosOn es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.       Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
2.       Adjunteu la documentació específica requerida per al tràmit.
3.       Feu clic en continuar.
4.       Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificar6 mesos


CostTaxa per la prestació dels Serveis d'intervenció administrativa en les activitats mitjançant llicència, comunicació o control.

 1. Taxa del procediment de llicència ambiental municipal : 3.097,12 €.
 2. Taxa del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles públics o activitats recreatives en local o recintes tancats: 3.097,12 €.
 3. Taxa del procediment de llicència per l'organització d'espectacles i activitats recreatives: 3.097,12 €
 4. Taxa del procediment de llicència d’obertura d’establiments de restauració amb un aforament autoritzat superior a 150 persones, o que disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure: 3.097,12 €.
 5. Taxa del procediment de llicència provisional d’establiment obert al públic i d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles i activitats recreatives ( art. 31.3 Llei i 122 Reglament): 1.550,62 €.
 6. Taxa per la tramitació de la llicència d’establiments o activitats específiques regulades per normativa sectorial, inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa en locals inferiors a 2.000 m2: 1.550,62 €.
 7. Taxa per la tramitació de la llicència d’establiments o activitats específiques regulades per normativa sectorial, inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa en locals inferiors a 5.000 m2 i superiors a 2.000 m2: 3.093,00 €.
 8. Taxa per la tramitació de llicència d’establiments o activitats específiques regulada per normativa sectorial distinta, inclosa a la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa en locals superiors a 5.000 m2 : 6.186,00 €.
 9. Taxa per la transmissió de d'activitats sense modificacions substancials: 154,65 €.
 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’ordenança fiscal.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto