Inici /

FUE - Llicència municipal d'activitat

Descripció
Atorgar la llicència municipal d’activitats amb incidència ambiental (Annex II o IV de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats) i activitats incloses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.


En cas d'establiments alimentaris subjectes a llicència municipal d'activitats, caldrà emplenar i presentar la Declaració de responsable establiments alimentaris.


En cas d’estar incloses en la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis caldrà sol·licitar informe DE PREVENCIÓ D’INCENDIS.

Previ a la presentació de la llicència a l'Oficina d'Atenció Ciutadana cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d'Activitat (Av. de Pau Casals, 72 - 82).


En el supòsit d'activitats sotmeses a Llicència municipal ambiental o d'espectacles i activitats recreatives no es podrà iniciar l'activitat sense la corresponent llicència.

 


Qui ho pot demanar? • El titular de l'activitat o el seu representant legal
   

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previs- Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:


a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud.
b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic.


- Si l’activitat o instal·lació es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental, d’acord amb la LPCAA, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.


En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència ambiental, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.


- Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d’obres.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Qüestionari tècnic d’activitats
 • Document acreditatiu d'identitat del del titular de l'activitat
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat
 • Document acreditatiu de l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, amb indicació de l’epígraf corresponent.
 • Certificat municipal de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic
 • Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
 • Estudi d’impacte ambiental, si l’activitat es troba sotmesa al sistema d’avaluació d’impacte ambiental.
 • Declaració de dades que, al meu criteri, gaudeixen de confidencialitat emparada per norma amb rang de llei.
 • Projecte signat, per tècnic competent, per a les activitat següents:
  1. Les incloses a l’annex II o l’annex IV de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i Activitat inclosa a l’annex I o II de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  2. Les incloses a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Relació de veïns limítrofs (Nom, cognoms i adreça).
 • Últim rebut de l’IBI


En cas d’establiments alimentaris:En cas de no portar el projecte visat, caldrà aportar:


 • Número de col·legiat i col·legi professional al qual pertany el tècnic o la tècnica
 • Certificat del col·legi conforme el tècnic o tècnica autora del treball no es troba inhabilitat, emès amb una antiguitat no superior a 3 mesos.
 • Justificant conforme disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil adequada a l'entitat del treball que està assumint i està al corrent de pagament de la pòlissa.

Antelació amb què cal demanar6 mesosOn es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificar6 mesos


CostTaxa per la prestació dels Serveis d'intervenció administrativa en les activitats mitjançant llicència, comunicació o control.

 1. Taxa del procediment de llicència ambiental municipal : 3.097,12 €.
 2. Taxa del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles públics o activitats recreatives en local o recintes tancats: 3.097,12 €.
 3. Taxa del procediment de llicència per l'organització d'espectacles i activitats recreatives: 3.097,12 €
 4. Taxa del procediment de llicència d’obertura d’establiments de restauració amb un aforament autoritzat superior a 150 persones, o que disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure: 3.097,12 €.
 5. Taxa del procediment de llicència provisional d’establiment obert al públic i d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles i activitats recreatives (art. 31.3 Llei i 122 Reglament): 1.550,62 €.
 6. Taxa per la tramitació de la llicència d’establiments o activitats específiques regulades per normativa sectorial, inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa en locals inferiors a 2.000 m2: 1.550,62 €.
 7. Taxa per la tramitació de la llicència d’establiments o activitats específiques regulades per normativa sectorial, inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa en locals inferiors a 5.000 m2 i superiors a 2.000 m2: 3.093,00 €.
 8. Taxa per la tramitació de llicència d’establiments o activitats específiques regulada per normativa sectorial distinta, inclosa a la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa en locals superiors a 5.000 m2 : 6.186,00 €.
 9. Taxa per la transmissió de d'activitats sense modificacions substancials: 154,65 €.

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’ordenança fiscal.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto