Inici /

Llicència d'obres menors en el domini públic per a obres i instal·lacions de serveis (xarxes de gas, electricitat o telèfon)

DescripcióAtorgar l’autorització per a la realització de rases, cales per la canalització i connexió a la xarxa de serveis i altres actuacions a les xarxes (aèries, pals, galeries, armaris, arquetes, etc.).


Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica
 • Companyia de serveis


Nota: 


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament: 


 • Les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Projecte tècnic (per duplicat), on consti:
  • plànol de detall de l’obra o instal·lació
  • amidaments i pressupost d’obres
  • ocupació de la via pública: llocs, dimensions i període
  • nom de la persona responsable de la direcció d’obra, amb adreça, correu electrònic i telèfon
  • característiques dels materials previstos en la reposició de serveis i paviments
  • documentació acreditativa de l’acceptació de residus
 • plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500
 • fotografies de l’àmbit d’actuació (façanes i paviments)
 • full d'assumeix del director d'obra visat pel col·legi professional
 • estudi bàsic de Seguretat i Salut en la Construcció visat pel col·legi professional (EBSS).
 • fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil actualitzada (RC) mínim 300.000 €).


En cas de no portar el projecte visat, EBSS i/o full d’assumeix caldrà aportar:


 • certificat del col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional de cadascun dels tècnics de l’obra.


En cas que les obres estiguin dins l’àmbit afectat per servituds dels serveis territorials de Carreteres:


 • autorització per a la realització d’obres o activitat a les zones d’influència de
  carreteres de la Generalitat de Catalunya – Direcció General de Carreteres.

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar2 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostTaxa per a llicència o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme:

 • taxa de llicències urbanístiques rases i cales, per metre : 16,36 €

Quota mínima: 251,69 €

 • taxa de llicència urbanística per altres actuacions a la xarxa de serveis (Galeries, aèries, pals, armaris, arquetes, sondeigs d’exploració, i altres similars.) per m2: 26,36 €

Quota mínima: 251,69 €

 • taxa per a la concessió de plaques, patents i altres distintius : 12,56 €
   
 • impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 4% del cost d’execució material de l’obra.
 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


ObservacionsCaldrà dipositar una fiança, que serà obligatòria, quan les obres o instal·lacions afectin elements en la via pública. Aquesta fiança serà un requisit previ a la concessió de la llicència.


Autorització de la Direcció General de Carreteres per a la realització d’activitats d’obres, instal·lacions i usos  en les zones de domini públic, de servitud i d'afectació de la xarxa viària de titularitat efectiva, ha de limitar, amb diversos graus, les activitats, obres, instal·lacions i usos que es poden fer. Aquestes autoritzacions també afecten la publicitat visible des de la carretera.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto