Inici /

Llicència d'obres menors per a la instal·lació de Grua-Torre

DescripcióAtorgar l’autorització per a la instal·lació de grua-torre en sòl privat.


Els elements elevadors no permanents, que no necessitin instal·lació, no queden subjectes a l’atorgament de llicència urbanística, però caldrà sol·licitar la preceptiva autorització d’ocupació del domini públic.


Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500 amb indicació de la finca.
 • Projecte tècnic visat pel corresponent Col·legi Professional, amb indicació de:
  1. La superficie que ocuparà la base de la grua.
  2. L'exacta ubicació prevista amb relació a la mateixa obra al servei de la qual s'instal·la, i respecte de les finques o edificacions veïnes i de la via pública.
  3. Indicació de la seva altura màxima.
  4. Indicació de la posició del contrapès i de les àrees de recorregut de l'escombrat de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo.
  5. Indicació de l'altura de les edificacions i instal·lacions existents en la zona de l'escombrat.
  6. Indicació de les característiques de la base de suport de la grua.
 • Certificat segellat per l’Entitat d’Inspecció i Control que acrediti que la grua desmuntada ha passat favorablement la corresponent inspecció i es troba en condicions de ser muntada a l’emplaçament de la sol·licitud de llicència.
 • Full d'assumeix del director/a d'obra visat pel col·legi professional del control del correcte funcionament i la seguretat de la grua mentre aquesta romangui a l'obra: durant el muntatge, funcionament i desmuntatge de la grua.
 • Estudi bàsic de Seguretat i Salut en la Construcció (EBSS).
 • Certificat d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor/a de residus autoritzat, per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. Segons Article 11.c) del Decret 210/2018, de 6 d’abril.
 • Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil actualitzada (RC) que pugui produir el funcionament de la grua i la seva permanència a l'obra. La pòlissa ha d’identificar la grua (marca, model i número RAE).


En el cas que la documentació tècnica entrada no estigui visada (Projecte,  EBSS, i Assumeix)


 •  Certificat del col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional de cadascun dels tècnics i tècniques de l’obra.

En el cas que la grua estigui dins l’àmbit afectat per servituds aeronàutiques


 •  Sol·licitud normalitzada amb la documentació fixada per l’Agencia Estatal de Seguretat Aèria. (www.seguridadaerea.gob.es)

 


Antelació amb què cal demanar2 mesosOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar2 mesos


CostTaxa de llicències urbanístiques: 1,5 % del pressupost d’execució material.
Quota mínima en funció de l'import del pressupost (consulteu OF 4.3 art. 7, grup I, tarifa 4).


Taxa sobre concessions de plaques, patents i altres distintius 12,56 €

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


ObservacionsSerà condició de la llicència que amb posterioritat a la concessió de la llicència i una vegada atorgat per l’Entitat d’Inspecció i Control el certificat GR1, es lliurarà còpia a l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes, als efectes d’acreditar el compliment de les condicions reglamentàries després del muntatge i posada en servei de la grua.


Sempre que sigui possible, la grua s’ha d’instal·lar en terrenys privats, si és necessari ubicar-la a la via pública cal aplicar la normativa d’aplicació a les actuacions al domini públic i la preceptiva autorització d’ocupació.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto