Inici /

Ajuts a projectes promoguts per les entitats sense finalitat de lucre, culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, feminismes i LGTBI, i esportistes locals

DescripcióConcedir subvencions a projectes i activitats promogudes per les entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, feminismes i LGTBI, i esportistes locals dins de l’any natural.

Els beneficiaris de les subvencions tindran com a obligació acreditar el compliment de les obligacions comptables, mercantils i tributàries derivades de la normativa aplicable.


Qui ho pot demanar? • Persones jurídiques legalment constituïdes que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que estiguin classificades segons registre en algun d’aquests àmbits: CULTURALS i OCI I TEMPS DE LLEURE, ESPORTIVES, GÈNERE I ORIENTACIÓ SEXUAL, GENT GRAN, JUVENILS i VEÏNALS, i comptar amb un 75% dels membres de la Junta empadronats a Sant Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al municipi de Sant Quirze, mai inferior al 50%.
   
 • Persones físiques en nom propi, que recull el programa per a esportistes locals.
   
 • Grups de joves sense personalitat jurídica, que recull el programa de suport a projectes i activitats juvenils.
   

 Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsNo concorre en alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats sol·licitants podran demanar una subvenció anual per projecte. Per projecte entenem, aquella activitat de caràcter individual i d’interès general que pot desenvolupar l’entitat objecte de la subvenció, sent aquesta activitat o projecte, una del conjunt d’activitats que realitza l’entitat.

Els establerts a les bases reguladores d’acord amb les clàusules específiques per a cada programa al qual es vol sol·licitar la subvenció.


Documents que cal aportarEn el moment de la sol·licitud:


 


Per a tots els programes de suport:


 


En el cas del programa de suport C 01 – 19 per a projectes esportius:


 


En el cas del programa de suport C 02 – 19 per a esportistes locals: 


 
En el cas  del programa de suport C – 05 – 19 per a projectes juvenils:


Per acceptar la subvenció:


Per justificar la subvenció:


 • Model de Justificació
 • Annex 6: memòria detallada del projecte / activitat
 • Justificants de les despeses, com a mínim, pel valor de la subvenció concedida. S’admetran com a justificants de les despeses:
  • Factures, rebuts, tiquets i altres documents amb valor probatori en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada legalment davant de notari. (Que han de complir els requisits establerts a la clàusula 19.6 de les bases).
 • Documentació acreditativa del seu pagament.
 • Document acreditatiu dels ingressos obtinguts, subvencions o ajudes, públiques o privades que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la seva procedència.
 • Document acreditatiu del compliment de les obligacions comptables, mercantils i tributàries aplicables segons la naturalesa de l’entitat.
 • Certificat del president o presidenta que subscrigui que la subvenció atorgada s’aplica a la finalitat per a la qual ha estat concedida.
 • Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa  al projecte subvencionat, que contingui la llegenda i anagrama de l’ajuntament. En cas d’editar materials, cal que els textos siguin sotmesos a correcció lingüística.
 • Documentació detallada a les clàusules específiques segons el tipus de programa.

 


Antelació amb què cal demanarPresentació de sol·licituds de subvenció:   FORA DE TERMINI


 • Del 30 de setembre a l'11 de novembre de 2019


Presentació de la justificació atorgada:   FORA DE TERMINI


 • En el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada i,
  en tot cas, les de caràcter anual, com a data màxima,* el 30 de març de 2020. (Aquest termini va quedar suspès per la declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març de 2020).
  La nova data màxima per a la presentació de la justificació és el 15 de juny de 2020.

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).
 

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:


 1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

 

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorParticipació i Processos participatius


Termini per resoldre i notificar3 mesos


CostGratuït


ObservacionsEs consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa del projecte subvencionat, que en cap cas poden tenir un cost superior al valor del mercat, s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les activitats en la convocatòria, i amb caràcter general, de conformitat amb allò que preveu l’Ordenança General de subvencions, les següents:


 • Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable
   
 • Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats
   
 • Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc...
   
 • Despeses de contractació de serveis externs, contractació d’espectacles, llicències, assegurances, arbitratges, dispositius d’assistència sanitària, seguretat privada, etc.
   
 • Desplaçaments i dietes sempre que siguin directament relacionats amb l’activitat desenvolupada i no superin el 50% de l’import justificable.
   
 • Despeses derivades d’activitats lúdiques i festives vinculades a l’objecte social de l’entitat
   
 • Despeses inventariables sempre que estiguin relacionades amb el projecte. El període durant el qual el beneficiari pot destinar els béns al fi concret de la subvenció serà de cinc anys.
   
 • Despeses de manteniment de locals social sempre que no superin el 20% de l’import justificat i estiguin directament relaciones amb el projecte.
   

En cap cas són despeses subvencionables:


 • Els interessos deutors dels comptes bancaris
   
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
   
 • Les despeses de procediments judicials


Si l’import de la despesa subvencionable és igual o superior a l’import del contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la subvenció.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto