Inici /

Ajuts a projectes promoguts per les entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, coeducació, desenvolupament econòmic local i esportistes locals

DescripcióConcedir subvencions a projectes i activitats promogudes per entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, de coeducació, desenvolupament econòmic local i esportistes locals dins de l’any natural.

Els beneficiaris de les subvencions tindran com a obligació acreditar el compliment de les obligacions comptables, mercantils i tributàries derivades de la normativa aplicable.


Qui ho pot demanar?a.    Les associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que estiguin classificades segons registre en algun d’aquests àmbits: CULTURALS i OCI I TEMPS DE LLEURE, ESPORTIVES, GÈNERE I ORIENTACIÓ SEXUAL, GENT GRAN, JUVENILS, VEÏNALS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LOCAL. Certificar que compten amb un 75% dels membres de la Junta empadronats a Sant Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al municipi de Sant Quirze llevat de les entitats del barri de les Fonts les quals  els seus  membres poden no ser de Sant Quirze però sí del barri de les Fonts. Pel que fa a les entitats de DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LOCAL aquest percentatge serà del 50% (mai inferior) i seran  les empreses i comerços que integren l’associació les que han de tenir el domicili fiscal a Sant Quirze del Vallès.
 
b.    Les persones físiques en nom propi que recull el programa de suport per a esportistes locals.
 
c.   Grups de joves sense personalitat jurídica que recull el programa de suport a projectes i activitats juvenils.
 

 Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsNo concorre en cap de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Les entitats sol·licitants podran demanar, com a màxim, una subvenció anual per projecte, amb un màxim de dos projectes per entitat. Per projecte entenem, aquella activitat de caràcter individual i d’interès general que pot desenvolupar l’entitat objecte de la subvenció, sent aquesta activitat o projecte una del conjunt d’activitats que realitza l’entitat.


Els establerts a les bases reguladores d’acord amb les clàusules específiques per a cada programa al que es vol sol·licitar la subvenció.


Documents que cal aportarEn el moment de la sol·licitud:


 


Per a tots els programes de suport:


 


En el cas del programa de suport C - 01 – 17 projectes esportius:


 


En el cas del programa de suport C - 02 – 17 Esportistes locals: 


 • Currículum esportiu i objectius.
 • Calendari de competició.
 • Programació de la temporada.

 


En el cas  del programa de suport C – 05 – 17 projectes juvenils:


Un cop aprovada i comunicada la subvenció a l'entitat:


Per justificar la subvenció:


 • Model de Justificació
 • Memòria justificativa
 • Factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida.
 • Documentació acreditativa del seu pagament.
 • Comprovants dels ingressos amb els requisits de la normativa aplicable.
 • Document acreditatiu del compliment de les obligacions comptables, mercantils i tributàries aplicables segons la naturalesa de l’entitat.
 • Llibre de comptes anuals o en el seu defecte llibre de caixa així com acta de l’assemblea general ordinària on s’aprova els comptes anuals.
 • Documentació detallada a les clàusules específiques segons el tipus de programa.

 


Antelació amb que cal demanarPresentació de sol·licituds de subvenció:   FORA DE TERMINI


 • Del 6 de setembre al 4 d'octubre de 2017. 


Presentació de la justificació atorgada:   FORA DE TERMINI


 • En el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada i, en tot cas, les de caràcter anual, com a data màxima 30 de març de 2018.

 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessàri disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admés. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:


 1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

 

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorParticipació i Processos participatius


Termini per resoldre i notificar3 mesos


CostGratuït


ObservacionsEs consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les activitats en la convocatòria.


Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:


 • Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable.
 • Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats.
 • Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc...
 • Despeses de contractació de serveis externs, contractació d’espectacles, llicències, assegurances, arbitratges, dispositius d’assistència sanitària, seguretat privada, etc.
 • Desplaçaments i dietes sempre que siguin directament relacionats amb l’activitat desenvolupada i no superin el 50% de l’import justificable.
 • Despeses derivades d’activitats lúdiques i festives vinculades a l’objecte social de l’entitat.
 • Despeses inventariables sempre que estiguin relacionades amb el projecte.
 • Despeses de manteniment de locals socials sempre que no superin el 20% de l’import justificat i estiguin directament relacionades amb el projecte.
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto