Inici /

Llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

DescripcióObtenció o renovació de la llicència que ha de sol·licitar la persona titular de gossos potencialment perillosos per a la seva tinença.


La conducció d'aquests animals per la via pública haurà de ser per una persona de més de 18 anys, amb llicència i amb corretja i morrió.
 
Per obtenir més informació sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, feu clic aquí.
 
La llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos té un període de vigència de cinc anys i pot ser renovada per períodes successius d’igual durada. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que la persona titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts.
 
Anualment cal presentar el rebut de pagament de la pòlissa d’assegurança en vigor.
 
CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
 
En cas de no ser titular del gos potencialment perillós i voler realitzar la conducció d’aquest, cal presentar la declaració de consentiment de conducció de gos perillós signat per la persona titular del gos.

 


Qui ho pot demanar?Qualsevol persona titular del gos amb residència habitual a Sant Quirze del Vallès o persona que vulgui conduir amb el consentiment exprés del titular del gos, que compleix els següents requisits:


 • Ser major d'edat.
 • No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia o, el consentiment signat de la consulta d’inexistència d’antecedents penals al Ministeri de Justícia per part de l’Ajuntament.
 • No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.
 • Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest certificat s’haurà d’emetre amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l’article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència establerta a l’article 7 del mateix Reial decret.
 • Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
   

Requisits previsTenir el gos per al qual se sol·licita la llicència censat en el registre municipal d'animals domèstics de Sant Quirze del Vallès.


Documents que cal aportarPer a l’obtenció o renovació de la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos:
 
 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d'identitat de la persona titular
 • Declaració de responsable de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb la imposició de sancions accessòries de l'article 13.3 de la Llei 50/1999, ni per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comis de l'animal, d'acord amb la llei 10/1999, de 30 de juliol.
 • Original del Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
 • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal ( nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.

1- En aquesta pòlissa hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.


2- En el cas de sol·licitud de  llicències de diversos membres de la mateixa unitat familiar, l'assegurança ha de cobrir a tots els assegurats i fer-ho constar a les condicions de la pòlissa.


 • Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil en vigor.
 • Document acreditatiu de la identificació mitjançant microxip de l’animal, emesa pel nucli zoològic de procedència de l’animal.

 


Per a la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos:
 

 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Termini per resoldre i notificar3 mesos


CostTaxa per expedició de documents administratius (Ordenança fiscal 4.1):

 • Atorgament de la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos: 51,55 €
 • Renovació de la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos: 41,24 €
 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto