Inici /

Ajuts pel transport adaptat de persones amb dependència

DescripcióSol·licitar l’ajut de col·laboració per sufragar les despeses originades pel servei de transport adaptat de les persones amb discapacitats i/o persones amb dependències, amb l’objectiu de possibilitar el seu accés a:


 • Centres i/o serveis (degudament registrats), laborals i/o ocupacionals per a persones amb discapacitat.
 • Centre de dia per a persones amb discapacitat
 • Centre de dia per a gent gran, públics o concertats.


Aquest ajut econòmic es destinarà a sufragar les despeses originades pel servei de transport adaptat i compensarà part de les despeses de quilometratge o l'ús del transport col·lectiu.

Es consideraran despeses justificables aquelles realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre.


Qui ho pot demanar? • Persones empadronades al municipi que compleixin els requisits esmentats a continuació.
   

Requisits previs • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i/o tenir reconegut grau de dependència amb dificultat de mobilitat.
 • Tenir concedida plaça en un centre de dia i/o servei d’atenció especialitzada, prescrit per la xarxa pública i necessitar transport i supervisió per a realitzar el desplaçament.  
   

Documents que cal aportarPER A LA SOL·LICITUD DE L'AJUTDocumentació sociofamiliar


 • Document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Llibre de família, en el cas de que el sol·licitant sigui el pare, mare o tutor legal de la persona beneficiària.
 • Resolució judicial o poder notarial que acrediti la representació legal, en cas d’incapacitació.
   

Documentació relativa a la discapacitat i/o dependència:


 • Certificat del grau de discapacitat expedit per la Generalitat i/o la resolució del Grau de dependència expedit per la Generalitat.
 • Certificat original d’assistència a un servei d’atenció especialitzada a on s’indiquin el lloc, els dies i els horaris d’assistència.

 


Documentació econòmica:


Tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys, han de presentar fotocòpies dels següents documents, en funció de la situació laboral de cadascun:


 • Persones assalariades: tres últimes nòmines i la darrera declaració de l’IRPF. En cas de no estar obligat a presentar-la, es requereix el certificat d’imputacions.
 • Autònoms: l’última declaració de l’IRPF.
 • En cas d’atur: En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SEPE amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 6 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • Pensionistes: Certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada.
 • Beneficiari/es de renda mínima: Certificat acreditatiu actualitzat.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
 • Prestacions no contributives de la Seguretat Social.
 • En cas d’utilitzar un servei de transport adaptat: Document acreditatiu de compromís d’utilització del servei, on es reflecteixi el seu cost mensual.
 • En cas d’utilitzar vehicle propi: Declaració jurada on consti el quilometratge diari aproximat a realitzar en funció de la ubicació del centre en referència al domicili del beneficiari.


En cas de separació / divorci / acolliment, fotocòpia dels següents documents:


 • Acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 • Separació legal o divorci: La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
   

_________________________________________________________________________


PER A LA JUSTIFICACIÓ DE L'AJUTEn cas d'ajut per quilometratges:


 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • Declaració jurada dels km fets durant el període a justificar en cas de vehicle propi.


En cas d'ajut per transport col·lectiu / adaptat:


 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • Factures del transport col·lectiu pagades i previstes durant el període a justificar.

 


Antelació amb que cal demanar • Termini per presentar sol·licituds: Del 12 al 24 de gener de 2017.    FORA DE TERMINI

_________________________________________________________________________Per justificacions de ajuts rebuts l’any 2017:


 •   Termini per justificar la despesa: Fins al 31 de març de 2018. FORA DE TERMINI

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 

1.      Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.

2.      Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.

3.      Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.

4.      Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).

5.      Feu clic en continuar.

6.      Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


 Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Gent Gran


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


Cost 


Observacions
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto