Castellano  |  Contacte

Home | Consell Educatiu Municipal

Consell Educatiu Municipal (CEM)

El Consell Educatiu Municipal és l’organisme de consulta, participació i assessorament de què disposa la comunitat educativa i els sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

 

El Consell Educatiu té com a objectius:

 

 • Mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre l’Administració Local i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre totes les actuacions, planificacions i problemàtica general que afecta els centres educatius
 • Possibilitar que les línies d’actuació de l’Ajuntament comptin amb la consulta, participació i assessorament dels sectors implicats
 • Sensibilitzar la població i les entitats sobre l’eficàcia de la participació d’aquests sectors
 • Crear canals de col·laboració entre tots els sectors per a l’organització d’actuacions
   

Funcions

 

Les seves funcions són d’assessorament, consulta, proposta i informació en els següents àmbits:

 

 • Plans educatius i programes estratègics
 • Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
 • Creació d’actuacions i normes municipals
 • Planificació de campanyes de matriculació
 • Foment d’activitats per millorar la qualitat educativa
 • Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir desigualtats
 

Organització i funcionament 


El Consell Educatiu Municipal compta amb la Presidència de l’Alcaldessa. El plenari es reuneix de forma ordinària una vegada al trimestre, entre l’inici i el final de curs.
 
La Comissió Permanent es reuneix de forma ordinària una vegada cada dos mesos i, si s’escau, abans del Plenari.
 
El règim de les Comissions de treball vindrà marcat per acord dels seus membres.
 

Composició

 

La composicio del Consell Educatiu compta amb diversos sectors:

 

 • Corporació Municipal: 1 membre per cada grup municipal
 • Serveis municipals: 1 representant de cada servei: Cultura, Esports, Medi Ambient, Feminismes, Cooperació, Benestar Social, Joventut, Promoció Econòmica, Comunicació, Participació, Salut, Policia Local
 • 10 families d'alumnes
 • 8 alumnes
 • 11 professors
 • 8 representants de l'administració i serveis
 • 11 direccions de centres docents públics i titulars de centres privats i 2 de centres privats
 • Altres sectors: Aula Extensió Universitària, Centre Recursos Pedagògics de Sabadell, Sindicats, entitats i associacions