Castellano  |  Contacte

Home | Consell escolar municipal

Consell Escolar Municipal (CEM)

El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta, participació i assessorament què disposa la comunitat educativa i els sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

La composició del Consell Escolar Municipal ha de garantir la participació dels sectors següents: Corporació municipal, docents, pares i mares de l'alumnat, alumnat, personal d’administració i serveis de centres, direcció dels centres públics i titularitat dels centres privats.

El Consell Escolar Municipal de Sant Quirze es va crear l’any 1988 (aprovació del Ple del 20-4-88, que va aprovar també el seu Reglament).

El mes de juny de 2008 se n’ha modificat el Reglament per adaptar-lo a la nova realitat del municipi.

 

Antecedents i marc legal


El funcionament del Consell Escolar Municipal es regeix pel que estableix la Llei de Procediment Administratiu, sobre òrgans col·legiats, amb la Llei 25/1985 de 10 de desembre i Capítol 2, Decret 404/1987 Bases Generals d’organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals i pel Reglament que aprova cada municipi.
 

Organització i funcionament 


El Consell Escolar Municipal de Sant Quirze funciona a través del Consell Escolar Municipal es compon d’un President i un nombre determinat de vocals. El Consell Executiu funciona atenent unes bases que estan desenvolupades en un Reglament aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 27-10-2003 i modificat pel mateix plenari en data 26-6-2008.

Òrgans que integren el Consell Escolar Municipal: Presidència, Secretaria, Plenari del Consell, Comissió Permanent i Comissions de Treball.
 

Composició

 • Sector Corporació Municipal: 8 membres
 • Sector Pares d’Alumnes: 9 membres
 • Sector d’Alumnes: 4 membres
 • Sector Mestres i Professors: 10 membres
 • Sector Administració i Serveis: 9 membres
 • Sector Directors de centres docents públics i titulars de centres privats: 10 membres
   

 Altres sectors:

 • Aula de la Gent Gran: 1 membre
 • Centre de Recursos Pedagógics de Sabadell: 1 membre
 • Sindicats amb representació en els centres educatius de Sant Quirze: 4 membres.
 

Competències

 • El Consell Escolar Municipal ha de ser consultat per l'Ajuntament i l'Administració educativa respecte a les següents qüestions:
  • Determinació dels llocs escolars que s'han de crear, substituir o suprimir dins del municipi.
  • Desenvolupament d'accions compensatòries per corregir desigualtats provinents de l'entorn econòmic, social i cultural de l'alumne.
  • Determinació dels criteris d'emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d'ensenyament.
  • Fixació dels criteris de planificacio i admissió d'alumnes als centres del municipi.
  • Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa.