Castellano  |  Contacte

Home | Calendari escolar

Calendari escolar curs 2019-2020

 

Calendari escolar del curs 2019-2020

Segons estableix l’ORDRE EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. El calendari escolar que ha de regir per al curs 2019-2020, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, serà el següent:

 

Inici de les classes

Segon cicle d’educació infantil i educació primària 12 de setembre 2019

Educació secundària obligatòria i batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 12 de setembre 2019

Formació persones adultes: no més tard del 18 de setembre 2019

Finalització de les classes: 19 de juny de 2020

 

 Horari lectiu

- En general, 2n cicle educació infantil i primària: de 9 h a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h

- Educació infantil i primària, a desenvolupar entre les 8,30 i les 18 hores

- 5 hores lectives diàries: 3 o 3,5 h al matí i 1,5 o 2 h a la tarda

- Finalització: no abans de les 16 hores

- Respectar un marge mínim de 2 hores al migdia ( en el cas dels alumnes del Suport Escolar Personalitzat, pot ser de 1 ½  h)

- Secundària obligatòria: matí i tarda. No més de 3 tardes lliures a la setmana. És podrà fer jornada compactada si la direcció dels Serveis Territorials així ho autoritza.

- Batxillerat: es pot organitzar en jornada intensiva

- Formació persones adultes: organitzat en matí, tarda i/o vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos

 

Vacances escolars i dies festius

-    Vacances Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos

-    Vacances Setmana Santa: del 4 al 13 d'abril de 2020, ambdós inclosos- 

-    19 de juny de 2020: acaben les classes a tots els centres.

Dies de festa local:

     2 de setembre de 2019 (Festa Major)

    11 de maig de 2020 (La Salut)

Dies de festa de lliure disposició: (2n cicle educació infantil i primària):

     31 d'octubre de 2019

     24 de febrer de 2020

     20 de març de 2020

     30 d'abril de 2020

  A proposta de Serveis Territorials, els dies de jornada continuada serán:

     20 de desembre de 2018

     Del 8 al 19 de juny de 2020

 

Sant Quirze del Vallès, 10 de setembre de 2019