Castellano  |  Contacte

Home | Calendari escolar

Calendari escolar curs 2016-2017

 

Calendari escolar del curs 2016-2017

Segons estableix l’ORDRE ENS/77/2016, de 6 d'abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, el calendari escolar que ha de regir per al curs 2016-2017, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, serà el següent:

 

Inici de les classes

Segon cicle d’educació infantil i educació primària 12 de setembre 2016

Educació secundària obligatòria i batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 12 de setembre 2016

Formació persones adultes: no més tard del 19 de setembre 2016

Finalització de les classes: 21 de juny de 2017

 

 Horari lectiu

- En general, 2n cicle educació infantil i primària: de 9 h a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h

- Educació infantil i primària, a desenvolupar entre les 8,30 i les 18 hores

- 5 hores lectives diàries: 3 o 3,5 h al matí  i    1,5 o 2 h a la tarda

- Finalització: no abans de les 16 hores

- Respectar un marge mínim de 2 hores al migdia ( en el cas dels alumnes del Suport Escolar Personalitzat, pot ser de 1 ½  h)

- Secundària obligatòria: matí i tarda. No més de 3 tardes lliures a la setmana. És podrà fer jornada compactada si la direcció dels Serveis Territorials així ho autoritza.

- Batxillerat:  es pot organitzar en jornada intensiva

- Formació persones adultes: organitzat en matí, tarda i vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos

 

Vacances escolars i dies festius

-    Vacances Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos

-    Vacances Setmana Santa: del 8 al 17 d'abril de 2017, ambdós inclosos- 

-    21 de juny de 2017: acaben les classes a tots els centres.

Dies de festa local:

    5 de setembre de 2016 (Festa Major)

    15 de maig de 2017 (La Salut)

Dies de festa de lliure disposició: (2n cicle educació infantil i primària):

     31 d'octubre de 2016

     9 de desembre de 2016

     27 de febrer de 2017

     28 d'abril de 2017

  A proposta de Serveis Territorials, els dies de jornada continuada serán:

     22 de desembre de 2016

     Del 5 al 21 de juny de 2017

 

Sant Quirze del Vallès, 3 d'agost de 2016