Català  |  Contacte

| Centres i etapes / Preinscripció | Escola de música Can Barra | Notícies | Descomptes per a germans i famílies nombroses

Enllaços d'interès

Descomptes per a germans i famílies nombroses

17/10/2013

S'acaben d'aprovar les bases per accedir als ajuts per germans, famílies nombroses i persones a l'atur.

 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès


ANUNCI
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 15 d’octubre de 2013, va aprovar les bases particulars per a
l’atorgament dels ajuts econòmics següents:
1. Concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies, destinats a les quotes de l’escola bressol municipal
El Patufet, curs 2013-2014.
2. Concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies, destinats a les quotes de l’escola municipal de
música Can Barra, curs 2013-2014.
El text íntegre de les esmentades bases està publicat al tauler municipal d’edictes, a l’e-tauler i a la web municipal:
http://www.santquirzevalles.cat/.
El termini per a la presentació de sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la província.
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu,
interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es
pot interposar recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, si exerceix una competència pròpia, o davant de
l’òrgan titular de la competència, si qui el dicta l’exerceix per delegació, en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats
activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.
Sant Quirze del Vallès, 21 d’octubre de 2013
L’alcaldessa, Montserrat Mundi i Mas
 
Bases convocatòria ajuts Escola M. de Música
Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics,
de caràcter individual a les famílies, destinats a les quotes de la escola municipal
de música, Can Barra, en el curs 2013-2014
Clàusula 1ª. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals a les
famílies, destinats a les quotes de l’escola municipal de música, Can Barra.
Clàusula 2ª. Destinataris de l'ajut.
Són beneficiaris dels ajuts els responsables dels infants empadronats a Sant Quirze del
Vallès, que estiguin matriculats a l’escola municipal de música, Can Barra en el curs
2013-2014, i ho justifiquin documentalment.
Clàusula 3ª. Criteris de priorització en les concessions d'ajut i bonificacions que
s’aplicaran.
a) Ajuts generals
Les famílies que acreditin no haver tingut en el darrer exercici fiscal liquidat, una renda
familiar superior als llindars màxims que s’estableixen a continuació, en funció del nombre
de membres que integren la unitat familiar i calculat sobre la IRSC (Indicador de Renda
de Suficiència de Catalunya)
Valoració de la situació econòmica
1.- Especificar de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, la seva situació
laboral i econòmica (ingressos fixes o no), la temporalització d’aquesta situació i els
ingressos mensuals.
La renda familiar s’obtindrà per la suma de les bases imposables general i de l’estalvi de
la declaració d’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, o les que constin a
l’Agència Tributària. Per dur a terme aquest càlcul es consideren membres computables
el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans
solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar
la matrícula, o els majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat.
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre
computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran les
seves rendes en el còmput de la renda familiar.
En els casos on no es puguin documentar els ingressos familiars a través de la renda o
del certificat d’imputacions, s’haurà de presentar una Declaració Responsable
acompanyada de l’informe de Serveis Socials que haurà d’acreditar quins són els
ingressos.
De forma excepcional i justificada, quan per causes sobrevingudes al llarg del curs que
suposin un canvi econòmic substancial (situacions d’atur, finalització de prestacions
econòmiques, etc.), les famílies vegin modificada la seva situació de renda, i puguin
acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica, hauran de presentar la
documentació per tal que sigui valorada pel Servei d’Educació.
Bases convocatòria ajuts Escola M. de Música
2/4
2.- De la suma dels ingressos líquids obtinguts segons les especificacions del punt 1,
restar l’import de la despesa anual en concepte d’habitatge (lloguer i/o hipoteca) en un
màxim de 7.967,73 euros (1 vegada IRSC).
Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte d’ajuts generals:
Bonificacions a aplicar sobre les quotes mensuals
Membres RENDES FAMILIARS
Unitat Familiar fins a 23903 entre 23903,01 i 31870,00 entre 31870,01 i 39838,00 entre 39838,01 i 47806,00
2 membres 5% 0 0 0
3 membres 10% 5% 0 0
4 membres 15% 10% 5% 0
5 membres 20% 15% 10% 5%
6 membres 25% 20% 15% 10%
Mes de 6 membres 30% 25% 20% 15%
b) Ajuts específics
Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos
següents:
b.1 En cas de família nombrosa o monoparental
L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota mensual.
b.2 Alumnes amb discapacitat
L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la quota mensual, pels alumnes que
documentin una discapacitat reconeguda.
b.3 En cas de tenir més d’un fill al centre.
L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 25% de l’import de la quota mensual.
L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts generals i/o
específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual corresponent.
Clàusula 4ª. Pressupost dels ajuts
L’import global dels ajuts no podrà superar la dotació de la partida pressupostària
habilitada a l’efecte, que en tot cas tindrà una dotació màxima de 35.000 €. L’import
mensual de les bonificacions aplicades no podrà excedir dels 3.182 €
Clàusula 5ª. Incompatibilitats.
Els ajuts regulats a les presents bases són incompatibles amb qualsevol ajut d'un altre
organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte.
Bases convocatòria ajuts Escola M. de Música
3/4
Clàusula 6ª. Tramitació de les sol·licituds.
6.1. Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels alumnes a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Les sol·licituds s'han de formular en el model
normalitzat establert a tal efecte.
6.2. La sol·licitud, degudament emplenada, s'ha d'acompanyar amb la documentació
següent:
a) Fotocòpia del llibre de família complet
b) Fotocòpia del DNI dels pares o tutors
c) Volant de convivència
d) Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental
e) Documentació que acrediti el reconeixement de la discapacitat de l’alumne
f) Justificant Renda. Exercici 2012.
Clàusula 7ª. Termini per presentar les sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds per aquest curs 2013-14, començarà a partir
del dia següent al de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Si al llarg del curs escolar 2013-2014 es produeixen circumstàncies que facin variar les
condicions de l’alumnat i que puguin donar opció a percebre els ajuts objecte de les
presents bases, aquestes hauran de ser comunicades i documentades a l’Ajuntament en
el moment en que es produeixin, per tal d’optar a l’ajut corresponent a partir de la data de
la seva presentació.
Clàusula 8ª. Pagament.
L’Ajuntament comunicarà a l’empresa concessionària de la gestió de l’escola municipal
de música, Can Barra, la relació de famílies que han sol·licitat els ajuts i que han
acreditat complir els criteris de la clàusula 3ª de les presents bases.
L’empresa concessionària realitzarà mensualment la verificació de les dades objecte dels
esmentats ajuts i procedirà a descomptar de l’import mensual vençut de cada rebut, la
quantitat que correspongui, segons queda especificat a la clàusula 4ª de les presents
bases.
Per a rebre els imports descomptats, l’empresa concessionària haurà de justificar davant
de l’ajuntament que les quantitats abonades es destinen a la finalitat per a la qual han
estat concedides.
Per acreditar això se seguirà el següent procediment:
a) L’empresa concessionària de la gestió de l’Escola Municipal de Música, Can Barra,
presentarà mensualment la relació d’abonaments mensuals efectuats, certificant
l’assistència dels alumnes a l’Escola Municipal de Música. La no assistència del nen o
nena a l’escola per causes justificades, no fa decaure el dret al cobrament de l'ajut. La
no assistència injustificada i perllongada, en canvi, pot motivar la incoació d'expedient
de revocació per incompliment de la finalitat de l'ajut.
Igualment es tindrà en consideració la incorporació d’un nou membre a la unitat
familiar quan aquest determini la consideració de família nombrosa
Bases convocatòria ajuts Escola M. de Música
4/4
b) Un cop revisada per l’Ajuntament la justificació d'assistència i la relació d’imports que
presenti l’empresa concessionària, s'ordenarà el pagament de les quantitats
efectivament justificades.
c) El pagament dels ajuts a l’empresa concessionària es liquidarà mensualment a partir
de la recepció de la factura corresponent.
Clàusula 9ª. Règim jurídic.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el
que es disposa als articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de
13/6/1995, 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i també, al RD 87/2006, de 21/07/2006, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.
Sant Quirze del Vallès, octubre 2013