Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

Tribut per la realització al municipi de qualsevol construcció, instal·lació o obra que requereixi llicència urbanística i/o ocupació del domini públic

Obligat a tributar (qui)

Persones físiques o jurídiques propietàries de les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin a Sant Quirze del Vallès, i/o titulars de llicències o autoritzacions d’ocupació de l’espai públic

Bonificacions i/o exempcions

Bonificació d’un 95% de la quota: transmissió de l’habitatge habitual per causa de mort a favor de familiars i parelles de fet.

Tràmits       

Pagar un rebut o una liquidació pendent

Assabentat d’obres

Llicència d’obra menor

LLicència urbanística d'edificació

Normativa

Ordenança Fiscal 2.5 impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança Fiscal 3.2 Ocupació Subsol Sol Volada

Veure totes les Ordenances Fiscals

Pagament

Fer el pagament online amb les dades de la notificació rebuda, dintre de la carpeta ciutadana (“El meu espai”). També es troben a la carta de pagament, en cas que hagis rebut una.

Autoliquidació assabentat