Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consentiment consulta, reutilització i notificacions electròniques

Consulta altres administracions, reutilització i notificacions electròniques

Per consultar dades d'altres administracions, no tornar a portar documentació ja presentada i per rebre notificacions electròniques, en alguns casos cal el consentiment

Consentiments.pngEl dret a no aportar documents per part de la ciutadania es va preveure legislativament l’any 1992 on es reconeixia al ciutadà la possibilitat de no presentar aquells documents que es trobin en poder de l’administració actuant, en aquest cas l’Ajuntament.

Al 2007, s’amplia aquest dret al reconèixer el dret dels ciutadans a no aportar dades i documents de les administracions públiques en general, les quals utilitzaran mitjans electrònics per a recavar aquesta informació sempre que, en el cas de dades de caràcter personal, es compti amb el consentiment dels interessats.

Els catàlegs i protocols aprovats al 2015 per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en compliment d’aquests drets, determinen que l’Ajuntament, no pot demanar dades i documents que s’hagin incorporat als mateixos, sempre i quan existeixi el consentiment de les persones interessades.

Així, en els tràmits i procediments municipals que ho requereixin es demanarà el cosentiment de la consulta de dades d’altres administracions públiques (interoperabilitat), documentació a aportar per reutilitzar-la o trametre una comunicació via electrònica. En tot cas s'atendrà a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i a les indicacions realitzades per part de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades Personals. En el cas de documents reutilitzables la vigència del document tindrà una data inicial i final.

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessada estigui obligada legalment o, sense estar obligada, hagi expressat el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats en l’Ajuntament. Les persones interessades no obligades legalment poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits en el moment de la sol.licitud.

L'article 14.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques regula els subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Aquests subjectes són els següents:
 

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col.legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en l'exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col.lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.


És indispensable disposar d’una adreça electrònica i facilitar-la per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits prevists legalment.

El sistema de notificacions emprat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és l’e-NOTUM. Un cop la notificació es troba a dins el sistema, s’envia un correu electrònic a l’adreça electrònica de la persona interessada en el que se l’avisa de la data i hora en què la notificació està disponible a l’e-NOTUM. Si la persona interessada ha facilitat un número de dispositiu mòbil també rebrà el mateix avís mitjançant un missatge SMS.

Per poder accedir a les notificacions o comunicacions electròniques, la persona interessada ha d'identificar-se mitjançant algún dels dos mecanismes següents:
 

  • Contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà a l'adreça de correu electrònic i al dispositiu mòbil indicats en la sol.licitud.
  • Certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert): idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per empreses. Els certificats electrònics de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) també són vàlids. La llista de certificats reconeguts pot consultar-se en aquest enllaç.
     

Si voleu ampliar la informació podeu veure els apartats relacionats o contactar amb els serveis municipals de referència.