Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bases generals reguladores del procés d'adjudicació dels horts municipals

Per decret d’alcaldia núm. 202401569 de data 25/03/2024, s’han aprovat les Bases generals reguladores del procés d’adjudicació dels horts municipals de Sant Quirze del Vallès.  

L'acord i el text íntegre aprovat, se sotmeten a informació publica mitjançant la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al web municipal i al tauler  d’anuncis municipal, per un període de quinze dies hàbils, a fi i efecte que es pugui examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes.

Publicació:

BOPB: 27/03/2024

Etauler: 27/03/2024

Fi exposició pública: 19/04/2024