Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sant Quirze del Vallès

Els Plans de mobilitat urbana (PMU) s’articulen com a documents bàsics per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible del municipis de Catalunya. Els Plans de mobilitat urbana són de caràcter obligatori pels municipis de més de vint mil habitants i el seu àmbit territorial podrà estendre’s al terme municipal d’un únic municipi, o amb l’acord dels Ajuntaments corresponents, al de diversos municipis que tinguin un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana continua, com si no n’integren cap. L'objectiu principal és millorar l’accessibilitat, tot minimitzant els impactes negatius del transport privat.

Sant Quirze del Vallès té la obligació de disposar d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, atès que compleix dos dels tres requisits pels quals és preceptiu elaborar i aprovar un pla d’aquesta tipologia: estar inclòs en zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (ZPEAA), segons Decret 152/2007 de protecció de l’ambient
atmosfèric, i tenir una població de més de 20.000 habitants.

El Ple del 02/03/2023 va aprovar inicialment la documentació que integra el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de Sant Quirze del Vallès, redactat per l’empresa Mcrit, S.L., per encàrrec de la Diputació de Barcelona, amb una vigència de 6 anys, comptadors entre el 2023 a 2029. Concretament:
- Memòria
- Programa d’actuacions
- Plànols
- Estudi Ambiental Estratègic (EAE)
- Informe procés participatiu

També va acordar sotmetre el PMUS al tràmit d’informació pública per un termini de 45 dies hàbils, mitjançant la publicació dels anuncis corresponents al BOPB, al tauler d’anuncis municipals i al web municipal, a fi i efecte que les persones interessades puguin adduir les manifestacions que considerin adients i que seran tingudes en compte a l’hora d’aprovar definitivament.