Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació del Projecte executiu de Reforma d'un habitatge al c. Pompeu Fabra n. 32, esc. 1 - 1r 1a

La Junta de Govern Local de 10/10/2023 va aprovar inicialment la modificació del Projecte executiu de reforma d'un habitatge en edifici plurifamiliar, emplaçat al carrer Pompeu Fabra núm. 32, Esc. 1 - 1r 1a, redactat per l'arquitecte tècnic municipal Enric Teixidó Martínez en data 5/10/2023, amb un pressupost total per contracte de 39.794,12€ (IVA inclòs).

Es sotmet al tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació de l'anunci al BOPB, etauler i web  municipal, a fi i efecte que les persones interessades puguin adduir les manifestacions que considerin adients. Transcorregut aquest termini, l'aprovació  inicial esdevindrà definitiva en cas de manca d'al·legacions.

Publicació:

BOPB: 24/10/2023

etauler: del 24/10/2023 al 7/12/2023

Fi termini exposició pública: 7/12/2023