Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcaldessa i els regidors d'ERC voten en contra d'una moció per millorar la seguretat a Sant Quirze

Tots els altres grups municipals hi van votar a favor

Grup Municipal JUNTS PER CATALUNYA
Grup Municipal JUNTS PER CATALUNYA

Al Ple d'aquest darrer dijous del mes de gener, des del grup municipal de JuntsxCat Sant Quirze vàrem presentar a ple una "moció per a impulsar mesures per a millorar la seguretat del municipi de Sant Quirze"

Tots els grups municipals hi vàrem votar a favor, tots menys ERC, que hi va votar en contra, i la va tombar. 
Tot i que la vàrem presentar des de JuntsxCat, la moció recull el clam de tot el poble!
Ens preocupem per l’increment de la inseguretat ciutadana i pels actes incívics i vandàlics que patim tota la ciutadania. I l’actual equip de govern ens dóna l’esquena una vegada més!
Des de JuntsxCat seguirem treballant pel nostre poble!
 
Aquest és el text íntegre de la moció que han tombat. Llegiu i jutgeu vosaltres mateixos:
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL JUNTSxCATALUNYA SANT QUIRZE DEL VALLÈS PER A IMPULSAR MESURES PER MILLORAR LA SEGURETAT DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
 
Atesa l’alarma social que s’està generant a molts municipis del nostre país amb l’increment d’activitats socials per part d’alguns col·lectius en la via pública.
Atès que a Sant Quirze del Vallès en els darrers mesos s’ha viscut un augment d’accions vandàliques, incíviques, violentes i fins i tot delictives en espais molt concrets i identificats, agreujat per la situació de pandèmia mundial en la qual estem immersos, fet que ha generat una percepció d'inseguretat entre els veïns i veïnes del municipi, i ha afectat directament la convivència entre aquests en nombroses ocasions.
Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i investigació d’aquest tipus d’activitats no estan essent suficients per a prevenir i resoldre aquest increment d’accions vandàliques i actituds sovint violentes.
Atès que aquests fets s’han traduït en una creixent preocupació entre la ciutadana amb un ampli ressò a les xarxes socials, que en ocasions han servit d'altaveu a les legítimes reivindicacions veïnals, però que en altres casos han distorsionant els fets o conduït a enfrontaments verbals.
Atès que les administracions en general, i la local en particular, no poden menystenir l'existència d’aquests fets.
Atès tot l’anterior i entenent que per a determinar el contingut de la seguretat existeix un component subjectiu, considerem que a més a més de les dades objectives de què disposem, cal fer una aproximació i tenir en compte la percepció de seguretat de la població, sobretot la més afectada, tant en la diagnosi com en l’elaboració i seguiment d’accions en matèria de seguretat. 
 
Som conscients que les polítiques de seguretat no poden ser exclusivament de caire reactiu, parcial o a curt termini, sinó que han de basar-se en un model ampli, que parteixi de la diagnosi de la realitat existent, i sabem que la gestió de la seguretat és un repte complex en mans dels diferents nivells de l'Administració pública i que requereix, cada cop més, d’una visió àmplia que abasti els objectius de les polítiques públiques de seguretat, la capacitat de servei dels diferents actors, la sensibilitat de les demandes de la ciutadania i la disponibilitat d’instruments que n’assegurin la coordinació i garanteixin la resposta. 
Sabem que l’acció policial no és incompatible amb les accions preventives i que per assolir aquest objectiu són imprescindibles uns cossos policials propers al territori i la ciutadania i amb prou formació per fer front amb professionalitat i eficiència les diferents situacions que en el desenvolupament de la seva tasca es poden succeir. 
Creiem que cal apostar per un model basat en l’efectivitat que ajudi a sumar esforços i afavoreixi la coordinació i la cooperació policial i que respongui a la demanda de la ciutadania. Així, la policia local ha de formar part de la vida quotidiana de Sant Quirze del Valllès, de tots els seus barris, ha de tenir una relació activa i ser un element més en la resolució dels problemes de les persones, entitats socials, etc, i ha de poder comptar amb actuacions que promoguin la participació ciutadana. 
És per això que a banda del treball que s’ha de fer en l’àmbit de la convivència, a través de mecanismes de regulació consensuats entre la població, eina que fonamentarà la participació ciutadana, en el moment concret en què ens trobem és necessària una acció i coordinació més quirúrgica enfocada a resoldre aquests fets que es venen produint, juntament amb mecanismes de mediació, conscienciació a escoles i instituts i l’actuació dels serveis socials.
Des de JuntsxCat Sant Quirze entenem que la policia local pot contribuir a millorar la seguretat posant en funcionament mecanismes de coordinació amb d’altres cossos i actuant en l’àmbit de la prevenció, però també cal comptar amb els moviments socials i veïnals a l’hora de buscar solucions. 
Cal crear un punt de trobada entre els ciutadans i ciutadanes i l’administració en la seva més àmplia vessant, tant govern com oposició, i els tècnics de les àrees implicades, per elaborar el dispositius de seguretat pública més escaient. 
 
Per tot això, JuntsxCat Sant Quirze proposa al ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS
 
Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que es concreta en els actes incívics i vandàlics i en contra de la salut pública, alguns amb l’ús de violència, en espais públics del nostre municipi.
 
Segon.- Instar al Govern municipal a crear una taula o comissió ex profeso, sense demora, per a buscar solucions als conflictes de convivència existents a Sant Quirze del Vallès que han proliferat els darrers mesos. Cal cercar una acció de govern concreta.
 
Tercer.- Que es nomeni una persona responsable de coordinar i impulsar aquesta eina per encàrrec de l’alcaldessa, i que es compti amb tots i cadascun dels regidors i regidores municipals per apoder aportar idees i solucions.
 
Quart.- Que s’hi puguin implicar de manera ràpida, àgil i eficient actors externs (associacions, directors d’institut o d’escola, associacions de comerciants, veïns, culturals, etc.) que puguin ajudar en la diagnosi, definició d'objectius i avaluació de solucions a través de mecanismes àgils i resolutius, superant el model de meses, taules de debat i d’altres que es demorin en el temps. Cal una reacció inminent
 
Cinquè.- Que és urgent i necessari incloure en el procés de debat i proposta uns espais per a tractar les vessants d'espai públic, joventut, oci i migració. 
 
Sisè: Que les resolucions que es busquin se sustentin en tres eixos: prevenció social, participació ciutadana permanent i eficiència policial. 
 
Setè. Instar la Generalitat per tal què, compartint aquesta preocupació i d’una manera concertada amb l’Ajuntament, s’impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.
 
Vuitè.-  Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés de Diputats, i al Consell Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació del nostre municipi.
 
-----
 
JUNTS per Catalunya – Sant Quirze