Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Competències

Atribucions delegades de la Junta de Govern Local

Delegar a la Junta de Govern les atribucions competencials de l’Alcaldia següents:

 1. L’aprovació de plans d’actuació municipal, que no siguin de competència plenària.
 2. L’aprovació de l’oferta d’ocupació públic, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada i les seves modificacions, l’aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball
 3. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques
 4. L’aprovació de les bases reguladores de les concessions de subvencions i la seva adjudicació
 5. L’acceptació de les subvencions atorgades pels diferents ens públics
 6. La resolució de procediments sobre llicències urbanístiques d’obres majors, mediambientals i llicències d’activitats sotmeses al règim de llicència  municipal previstes a l’article 4 tipus 2 de l’Ordenança municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats, serveis i instal·lacions
 7. L’aprovació inicial dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al ple, així com l’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització
 8. Aprovació de les actes de recepció de les obres d’urbanització
 9. Aprovació de projectes d’obres i serveis quan estiguin previstos en el pressupost de l’exercici, així com les seves modificacions.
 10. L’inici, la tramitació, adjudicació i resolució dels expedients de contractació, així com qualsevol acte administratiu que esdevingui dels contractes amb un valor estimat superior 100.000,00 € (sense IVA), per a tots els tipus de contractes (obres, serveis i subministraments, concessions d’obres, concessions de
  serveis i contractes administratius especials) i les adhesions als Acord Marcs en matèria de contractació administrativa i adjudicacions dels contractes basats en aquests Acords Marcs, sempre i quan no siguin competència del Ple.
 11. Aprovació de convenis quan siguin competència d’Alcaldia
 12. Els actes que finalitzin els procediments de responsabilitat patrimonial
 13. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 €, i també l’alienació del patrimoni
  que no superi el percentatge ni la quantia indicada, en els supòsits següents:
  1. La de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost
  2. La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva alienació no es trobi prevista en el pressupost.