Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediment d'adjudicació

La cessió d’ús de l’habitatge s’adjudicarà mitjançant sorteig entre les sol·licituds que acompleixin els requisits establerts a les Bases Reguladores

Un cop finalitzat el període d’exposició pública de les Bases reguladores per a l’adjudicació d’un habitatge de titularitat municipal, en règim de cessió d’ús, en la modalitat de masoveria urbana, s’obrirà el període de convocatòria, durant un termini de 20 dies hàbils, per a presentar les sol·licituds per a participar en el procediment d’adjudicació, i s’habilitarà el tràmit específic a la web municipal.

Les sol·licituds presentades seran valorades per una Comissió Qualificadora que, entre d’altres funcions, valorarà l’acompliment dels requisits d’accés previstos a la Bases Reguladores i elaborarà la llista provisional d’admesos i exclosos al procés d’adjudicació, que es farà pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en el termini màxim de 20 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Es concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè les persones interessades aportin o esmenin la documentació requerida a la llista provisional, amb l’advertiment que si no acompleixen el requeriment, se les tindrà per desistides de la seva sol·licitud.

Finalitzat el període de reclamació i requeriment de documentació, la Comissió Qualificadora valorarà tota la documentació, al·legacions i reclamacions presentades en temps i forma, i aprovarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.

La llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la finalització del període d’al·legacions, reclamacions i esmenes; i s’indicarà el dia, l’hora i el lloc de la celebració del sorteig.

El sorteig, que es realitzarà mitjançant la plataforma en línia i de codi lliure www.random.org, serà públic, i es realitzarà en dependències municipals, en la data, hora i lloc que s’indiqui en la llista definitiva.

Per a la celebració del sorteig, s’assignarà un número per cadascuna de les unitat de convivència aspirants, respectant l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.

El número resultant del sorteig determinarà la unitat de convivència adjudicatària, i l’ordre de prelació de les unitat de convivència aspirants que no hagin obtingut habitatge i quedin en reserva en una llista.

Així doncs, les unitats de convivència sol·licitants que no hagin resultat adjudicatàries de l’habitatge objecte del projecte pilot de Masoveria Urbana passaran a formar part, en l’ordre resultant del sorteig, d’una llista d’espera, la qual determinarà l’ordre d’adjudicació en el supòsit de quedar vacant l’habitatge, i que es publicarà el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a disposició de totes les persones interessades a les dependències municipals.