Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell del poble

El Consell de Poble de Sant Quirze del Vallès és un òrgan participatiu i de consulta dels temes globlas i d'especial trascendència pel municipi. Té un caràcter consultiu i de generació de propostes i suggeriments.

Un total de 35 persones integren el Consell de Poble de Sant Quirze del Vallès, el nou òrgan de participació que es va constituir el 15 de juny de 2022.

Quins són els seus objectius?

• Promoure la participació ciutadana, el debat ciutadà i la construcció col·lectiva.
• Ser l’espai de trobada i de debat dels diferents col·lectius per arribar a un consens respecte dels temes estratègics del municipi.
• Afavorir la proximitat i la confiança mútua entre l’Ajuntament, entitats i la ciutadania.
• Desenvolupar relacions transparents entre l’ajuntament i el poble.
• Promoure iniciatives i estratègies per la definició del Sant Quirze del present i del futur per tal de fer recomanacions, tants pels programes i actuacions de l’ajuntament com de les entitats.
• Aprofundir en la cultura democràtica, constituint-se en un espai d’escolta d’opinions diverses, comprensió i participació.

Quines són les seves funcions?

• Conèixer, debatre i elaborar recomanacions sobre les grans línies i temes estratègics del poble.
• Fomentar la participació del veïnat en la definició del futur del municipi i col·laborar en la millora del teixit associatiu.
• Debatre i emetre recomanacions sobre el Programa d’Actuació Municipal.
• Conèixer i fer el seguiment d’altres processos participatius, si no existeixen òrgans específics dels mateixos, així com les conclusions de les comissions de treball del consell de poble.
• Fer propostes d’actuacions i projectes d’interès per al municipi per a què siguin debatudes pel govern municipal i el ple.

Qui forma part del Consell de Poble?

• El Consell de Poble està format per un màxim de 60 persones, entre elles:
• L’alcaldessa.
• Un membre de cada grup polític.
• Representants de les meses sectorials i d’organitzacions veïnals o altres col·lectius.
• Persones representatives o compromeses amb la vida al poble.
• Amb veu i sense vot professionals i experts/es, responsables polítics i tècnics de les àrees quan les temàtiques a tractar així ho requereixin, a petició de la presidència o d’un terç dels membres del consell.
• Amb veu i sense vot representants d’altres administracions.
• Amb funcions de secretaria, un/a membre de la regidoria de participació ciutadana o en qui es delegui.

Com funciona el Consell de Poble?

El Consell es reunirà com a mínim 2 vegades l’any i es convocarà amb una antelació mínima de 15 dies naturals. En la convocatòria s’inclourà l’ordre del dia amb els temes a tractar i la documentació pertinent, i es reservarà un espai per a precs i preguntes. Davant assumptes que requereixin votació, els acords s’adoptaran per majoria simple, més de la meitat dels vots, dels membres presents i, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de la presidència.
Per a un millor funcionament, es poden formar comissions de treball sectorials amb una vigència de temps limitada.
Totes les sessions del Consell són públiques i les sessions extraordinàries hauran de ser a petició d’un terç de les persones membres.

Quina durada té el Consell de Poble?

El Consell de Poble es renovarà cada 4 anys des de la seva creació, que no necessàriament ha de coincidir amb el canvi de legislatura.

Aquest òrgan està regulat al Reglament del Consell de Poble i al Reglament de Participació en el seu capítol 2.

Per formar-ne part, cal apuntar-se a la Borsa de Participació que s’obre quan s’ha de renovar els seus membres, cada 4 anys.

Per a més informació, pots enviar un correu a participacio@santquirzevalles.cat