Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

APROVACIÓ INICIAL POUM

a) Memòria del Pla d'ordenació urbanística municipal.

b) Normes urbanístiques - Annexes:

c) Atles de la informació urbanística de Sant Quirze del Vallès (350MB)

e) Memòria social

f) Estudi ambiental estratègic (EAE)

g) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG)

h) Catàleg de béns a protegir

i) Catàleg de masies i cases rurals.

j) Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local

k) Agenda i avaluació econòmica I financera

l) Informe de sostenibilitat econòmica

m) Memòria de la participació

n) Document comprensiu

Expedients administratius

Termini de presentació d'al·legacions: de l'11 d'abril a l'11 de juny, ambdós inclosos.

Prorrogat fins el dia 30 de juny (la finalització del termini es produeix el primer dia hábil següent, el dia 01/07/19, de conformitat amb l’article 30.5 de la Llei 39/2015

Termini de presentació d’al·legacions a la correcció d’errades materials i omissions: fins al 24/09/2019 inclòs

Termini de presentació d’al·legacions a la modificació document POUM àmbit Can Canals C i D i aixecament parcial suspensió tramitacions i llicències : fins el 23/11/2019 inclòs