Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Poum

Coneix què és el Poum, el procés, les etapes i l'equip que hi treballa

Coneix el Pla d'Ordenació Urbana del municipi. D'on venim i a on anem.

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

El planejament general vigent a Sant Quirze del Vallès és el Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat definitivament el 22 de març de l’any 2000, com a resultat de la revisió del Pla General d’Ordenació municipal de la comarca de Sabadell del 1978. Després de més de 16 anys de vigència d’aquest document, l’Ajuntament de Sant Quirze ha estimat necessari revisar-lo i actualitzar-lo de nou.

El que sorgirà com a producte d’aquest procés serà el POUM, és a dir, el Pla d’Ordenació Urbana Municipal. Aquest document és el que determina el full de ruta que seguirà Sant Quirze en els propers anys. El POUM fixa les normes urbanístiques del Sant Quirze del futur i, alhora, els serveis i equipaments vinculats i necessaris per garantir la qualitat de vida i el benestar dels seus habitants.

Què s’està treballant?

El Ple de l’Ajuntament del dia 29/09/2022 va aprovar provisionalment el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), integrat per tota la documentació preceptiva i que inclou “l’informe del tractament dels escrits presentats durant el termini d’informació pública”, en resposta a les al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública i valoració dels informe emesos pels organismes afectats per llurs competències sectorials.

Es va traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme aquests acords i la totalitat de la documentació que integra el POUM, a efectes de la seva aprovació definitiva.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en sessió de 3/02/2023 ha aprovat definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, i en supedita la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori les prescripcions indicades.

Adjudicacions, elaboració dels treballs, direcció, coordinació, equip redactor, arquitecte, estudiants, coneix els membres i tècnics participants.

L’Ajuntament va adjudicar a l’equip de Jornet-Llop-Pastor l’elaboració dels treballs del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), com a revisió del Pla General de l’any 2000. La direcció de l’equip està a càrrec de Sebastià Jornet i la coordinació, de Gabriel Jubete. L’equip redactor es completa amb una arquitecta i una estudiant d’arquitectura. La redacció del pla és mixta, i la porta a terme l’Oficina del Pla, que està integrada per membres de l’equip redactor i tècnics de l’ajuntament.

L’equip redactor compta amb la col·laboració de professionals experts en els diferents àmbits relacionats amb l’urbanisme: jurídic ( Àngels Gil-Vernet ), ambiental ( Ignasi Grau i Ricard Molina – IGREMAP ), mobilitat ( Andreu Esquius i Judith Requena – MCRIT ), infraestructures urbanes ( Pere Santos – INGENIEROS ASOCIADOS ), viabilitat econòmica i financera ( Agustí Jover i Miquel Morell – PROMO ASSESSORS CONSULTORS ), patrimoni històric i cultural ( Maria Garganté ), demografia i habitatge ( Montse Mercadé ) i participació ( Jordi Quiñonero, Gema Jover – MONOESTUDIO, i Arnau Boix I Marc Deu – PLAESTEL ).
Per part de l’ajuntament hi col·laboren tècnics de totes les àrees, amb especial incidència en terrirori, Comunicació i Participació Ciutadana, a més de la secretaria municipal.

L‘Oficina del Pla està situada als locals de l’Àrea de Territori, a l’av. Pau Casals, 72-82.
Les propostes de l’equip redactor segueixen el Pla de Treball aprovat i es presenten pel seu debat i validació a les diferents comissions que s’han creat pel seguiment del pla: la de Coordinació, la de Direcció, la Informativa Especial i la de Seguiment Social. Aquestes comissions que es reuneixen de forma periòdica compten amb la presència de tècnics i polítics municipals.