Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Participació Ciutadana

Aspectes relatius a la participació que ha d’acompanyar la redacció d’un instrument de la importància del POUM.

Decorativa

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en la sessió ordinària del 25 de maig de 2017 va aprovar el Programa de participació ciutadana l’element on s’exposen tots els aspectes relatius a la participació que ha d’acompanyar la redacció d’un instrument de la importància del POUM.

Els objectius d’aquest Programa de Participació són:

 • Difondre el procés de redacció del POUM per facilitar-ne el coneixement i interès dels habitants de Sant Quirze
 • Implicar la xarxa social, entitats, organitzacions formals i informals, associacions en el procés del planejament i la definició de les seves premisses
 • Definir accions i convocatòries que permeten arribar també a veïnat no associat
 • Establir canals de diàleg amb l’administració local per garantir uns resultats compartits i aplicables
 • Generar una anàlisi compartida entre tots els agents implicats en base a problemàtiques comunes
 • Definir unes línies estratègiques de proposta que guiïn el procés de redacció

Podeu descarregar-vos el document íntegre del Programa de Participació aquí: Programa de participació ciutadana

 • Presentacions públiques amb l’objectiu d’informar dels avanços del procés
 • Accions en espai públic amb l’objectiu de recollir opinions i fer difusió del procés
 • Oficina Tècnica del POUM; aquesta oficina estarà oberta durant tot el procés de redacció com a servei tècnic i com espai de consulta
 • Tallers oberts; tallers d’anàlisis i propostes amb els que es construiran de forma col·lectiva el diagnòstic i les estratègies per l’avanç del POUM
 • Entrevistes grupals
 • Enquestes de percepció ciutadana

Metodològicament, el procés s’insereix en la investigació acció-participativa, pel que el Pla de Participació estableix una estructura de participació que arribi als següents agents:

Administració local:
Tècnics i polítics de les àrees implicades

Entitats:

 • Sectorials, mitjançant els consells existents o altres eines d’implicació municipal
 • Territorials: mitjançant associacions formals i informals de veïns i veïnes o altres estructures que es puguin representar en el territori. En cas de no existir, es tractarà de vincular al veïnat general.

Ciutadania en general:
Com a norma general, es definiran accions que arribin a tota la ciutadania, incloent la no associada, amb especial atenció als que puguin ser informants clau.

Durant el procés es conformarà un grup motor que establirà la representació de les entitats i informants clau i serà el nexe d’unió i altaveu de les convocatòries i de la difusió del procés i dels seus resultats. Serà el grup amb el que es realitzen les primeres línies de discurs

Comissions
De tota aquesta xarxa d’agents es conformaran les eines de seguiment que assoliran la forma de Comissions.

Comissió de Coordinació:
Alcaldessa - regidor Àrea Territori i Medi Ambient – secretària – tècnics municipals – equip redactor

Comissió de Direcció:
Equip de govern – secretària – cap Àrea Territori i Medi Ambient – coordinador Oficina del Pla - equip redactor

Comissió informativa de Seguiment del POUM:
Portaveus de tots els grups municipals - alcaldessa - secretària Equip de govern – secretària – equip redactor

Comissió de seguiment social:
serà la forma que prengui el grup motor en la seva evolució durant el procés i que donarà continuïtat als resultats del procés participatiu en la fase de redacció.

Aquestes comissions es conformaran com a últim pas del procés participatiu.

Accions
Es preveuen realitzar les següents accions:

Obertes: són aquelles a les que es pot accedir sense cap restricció i que garanteixen la difusió i informació de tot el procés, per tant seran el punt central de transparència. Entre aquestes, destacar les presentacions públiques i les accions en espai públic, així com l’Oficina tècnica del POUM, o Oficina del Pla, on s’atendran totes les consultes que puguin sorgir del procés.

Direcció: Av. Pau Casals 72-82 / 08192 Sant Quirze del Vallès / Barcelona

Horari d’atenció: dimecres i divendres, de 9 a 14 h

També us atendrem els dijous, al CC Torre Julià de les Fonts, de 12 a 13 h.

Telèfon: 937216800
ajuntament@santquirzevalles.cat

Obertes amb reserva de plaça: Aquestes seran accions també obertes, però per temes de les tècniques a aplicar i aforament dels espais, l’accés serà amb reserva de plaça mitjançant el correu participacio@santquirzevalles.cat. Aquests seran tallers i espais de treball definits metodològicament.

Restringides: les accions restringides són aquelles a les que s’accedirà per convocatòria tancada, de manera intencional, amb grups reduïts per poder realitzar tècniques qualitatives molt concretes. Entre aquestes accions, cal destacar les entrevistes grupals, o les mateixes comissions on estaran representats agents concrets.