Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits d'Obres

Accedeix al catàleg de tots els tràmits relacionats amb sol·licitud d'obres, tant de Llicències Urbanístiques com de Comunicacions Prèvies.

Si ho prefereixes, pots fer servir la CERCA GUIADA DE TRÀMITS D'OBRES per trobar el que necessites

🔎🔎🔎

🔍🔍

LL28 Modificació substancial de la llicència d'obres
Ocupació de la via pública per la col·locació de contenidors, sacs de runes, bastida o elevador derivats d'una obra
LLH01 Divisió horitzontal
C02 Obres de manteniment en espai, zona o instal·lació comunitària interior de l'edifici
C04 Manteniment, reparació o millora de materials en local o nau, sense modificació de l'activitat existent.
C14 Altres actuacions subjectes a comunicació prèvia sense intervenció tècnica
CT02 Obres de reforma interior amb actuació puntual de l'estructura
CT11 Obres de connexió a la xarxa municipal de clavegueram
CT12 Apuntalament o reforç provisional d'estructures existents fins a la intervenció definitiva
CT15 Execució de cala, pou o sondeig, en terreny privat previs a l'actuació definitiva.
CT17 Instal·lació d'hivernacle amb mur perimetral inferior a 1 m
CT20 Altres actuacions subjectes al règim de comunicació prèvia amb intervenció tècnica
CERT01 Certificat de règim urbanístic
C13 Col·locació de tendal en façana (visible des de la via pública)
CO01 Primera utilització i ocupació d'edifici i construcció de nova planta
CT04 Obres d'intervenció parcial interior d'edifici amb element catalogat quan no afectin aquest element
CT05 Obres d'adequació de local o nau per implantació o modificació d'activitat
CT10 Obres de connexió d'instal·lació de serveis en via pública
CT18 Instal·lació d'element tècnic de l'edifici, a la coberta o terrassa.
CT19 Col·locació de rètol indicatiu de l'activitat en nau industrial
Certificat d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació
FUE - Comunicació prèvia ambiental municipal
FUE - Consulta prèvia d'activitats
LL06 Obres de modificació estructural per a la instal·lació d'un ascensor o aparell elevador
LL07 Obres vinculades a un canvi d'ús a residencial
Llicència d'ocupació de terrenys d'ús públic (terrasses) amb taules, cadires i altres elements, amb finalitat lucrativa.
LL03 Obres d'ampliació d'edificis existents
LL08 Obres vinculades a un canvi d'ús principal de l’edificació
C08 Instal·lació de tanca provisional per protecció de solar fins a la intervenció definitiva (no vinculada a llicència)
LL24 Instal·lació de producció d'energia elèctrica (llevat panells solars fotovoltaics)