Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ocupació i ús comú especial de la via pública per talls de carrers

Servei responsable

Servei responsable

Policia Local

En termini
Descripció del tràmit

Permet sol·licitar l’autorització per a talls de carrers per a l’ús comú especial de la via pública.

Normativa

Ordenança Fiscal 3.2. Taxa per ocupacions del domini públic

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica interessada

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
  2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
  3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
  4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
  5. Feu clic en continuar.
  6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Com a mínim, 5 dies hàbils previs a l’ús privatiu de la via

Documentació a aportar
  • Sol·licitud model
  • En el cas d'utilització de grua, quan l'alçada ho requereixi, autorització d'AENA (consultar en informació urbanística de l'Àrea de Desenvolupament Urbà).

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

D'acord amb l'ordenança fiscal: 3.2 Taxa per ocupacions del domini públic.

 

Informació d'interès

1. Els talls o tancaments de carrers regulats com a vies principals en les ordenances fiscals, s’haurà de fer en l’horari comprès entre les 10.00 i les 16.00 hores.

2. Els talls o tancaments de carrers de l’àmbit d’influència de centres escolars, en general, no es podran realitzar en els horaris següents:

  • de 08.30 a 09.30 hores,
  • de 16.00 a 17.00 hores

3. El titular de l'autorització haurà de senyalitzar, al seu càrrec, les interrupcions del trànsit amb tanques i/o cons i les plaques corresponents. La Policia Local es reserva el dret d'ampliar aquesta condició i sol·licitar personal a càrrec del demandant pel control del trànsit.

4. Per a la seguretat dels vianants, el titular de l’autorització haurà d'adoptar les mesures i proteccions necessàries, per garantir la seguretat de les persones i dels vehicles estacionats i evitar la caiguda d'objectes a la via pública; prendre les precaucions adequades per no deteriorar el paviment existent i col·locar les proteccions i el material apropiat a cada cas.

5. Les urgències que es puguin donar quedaran sota la consideració del responsable del servei de la Policia Local.

6. La policia local podrà comprovar si les condicions en el moment de l’ús de la via són les adients.

7. La no realització de l’ocupació s’haurà de comunicar amb una antelació mínima de 72 hores per tal que no s’acrediti el tribut, llevat de circumstàncies objectives ben motivades.

8. En tot moment, la Policia Local, per raons sobrevingudes, es reserva la facultat d'ordenar la retirada o el desplaçament dels objectes de l’ocupació de la via pública.

9. El titular de l’autorització serà el responsable de qualsevol risc que pugui esdevenir de l’ús que en farà de la via pública.

 

Termini de resolució

3 dies

Sentit del silenci administratiu

Negatiu