Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts econòmics de menjador escolar

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Benestar Social

En termini
Descripció del tràmit

Ajut individual de menjador escolar per a l’alumnat d’ensenyament obligatori i d’educació infantil escolaritzat en un centre educatiu ubicat a la comarca del Vallès Occidental, sufragat amb fons públics durant el curs de la convocatòria.

Es tenen en compte les condicions socioeconòmiques, geogràfiques i familiars de l'alumne/a, mitjançant un barem establert anualment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Relació de sol·licituds a les quals manca documentació

Trobareu la relació de requeriments de documentació en l'enllaç següent: Ajuts de menjador escolar.
Les persones que no tinguin la sol·licitud completa, hauran de presentar la documentació requerida abans del dia 7 de juny de 2024.
S'haurà d'indicar el número de registre de la sol·licitud inicial i el nom de l'alumne/a.

Només caldrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, on s’inclouran tots els i les alumnes sol·licitants de l’ajut de menjador.

Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les comunicacions, notificacions i requeriments de documentació referents a aquest tràmit es realitzaran mitjançant publicació a la pàgina web corporativa (annexades en aquest tràmit) i es notificarà als centres educatius. L'ordre de la relació serà el número de registre d'entrada de la sol·licitud.

Per qualsevol aclariment, us podeu adreçar al Servei de Benestar i Cicles de Vida de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a través del número de telèfon 937 216 800 ext. 5200, de dilluns a divendres en horari de 8:30 h a 14:30 h, o mitjançant el correu electrònic benestar@santquirzevalles.cat.

Normativa

Bases reguladores de concessió d’ajuts de menjador del Consell Comarcal Del Vallès Occidental

Qui ho pot sol·licitar

Alumnes empadronats/des a Sant Quirze del Vallès i matriculats/des en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya que disposin del servei de menjador, dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria.

Requisits previs
 • Estar empadronats/des en Sant Quirze del Vallès.
 • Presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent en els terminis i la forma establerts en la convocatòria.
 • Estar matriculats/des en un centre educatiu, ubicat a la comarca del Vallès Occidental, sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantant, i en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs escolar de la convocatòria.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 • No estar en acolliment residencial.
 • Fer-ne ús del servei de menjador escolar.

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d’aquestes circumstàncies comportarà la revocació de l’ajut.

 

Com es fa el tràmit

Si necessiteu suport per emplenar la sol·licitud, podeu trucar al Servei de Benestar Social i Cicles de Vida al número de telèfon: 937 216 800 ext. 5200.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu i imprimiu el model de sol·licitud del tràmit que trobareu a la secció Documentació a aportar.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

Adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis
 • Del 25 d'abril al 17 de maig de 2024

NOTA: Davant de situacions sobrevingudes es preveu la possibilitat d'admetre sol·licituds fora del termini de la convocatòria.

Documentació a aportar

Documentació obligatòria

 • Sol·licitud model
 • DNI/NIE de totes i tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar. En cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.
 • En el cas en què algun dels / de les membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
  • Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
  • Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.
  • Pensió d’aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’any anterior a la convocatòria.
  • Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadores de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any anterior a la convocatòria.
  • Altres rendiments no contributius, mitjançant l’acreditació corresponent.

Principals prestacions i rendiments que no tributen (no contributius):

Anualitats per aliments a favor dels fills
Indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador
Prestacions de la Llei de dependència
Prestacions per acolliment familiar

I totes les previstes a l’art. 7 de la “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renda de las Personas Físicas”.

 • En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos.

Documentació complementària (si s'escau)

 • Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
 • Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
 • Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: s’acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

Si necessiteu suport per emplenar la sol·licitud, podeu trucar al número de telèfon: 937 216 800 ext. 5200 Servei de Benestar Social i Cicles de Vida.

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Tipus d’ajuts

S’atorgaran ajuts del 70% o del 100% d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars.
L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que mai no pot superar el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

Criteris per a l’atorgament dels ajuts

Consulteu les Bases Reguladores.

Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, l'alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com, els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, on la custòdia del fill/filla sol·licitant no sigui compartida, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne/a sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

Consulteu a les Bases Reguladores el tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar.

Sentit del silenci administratiu

Negatiu