Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts per la realització d'activitats de sensibilització

Servei responsable

Servei de Cooperació i Solidaritat

Fora de termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar suport econòmic per a les entitats de la Mesa de Solidaritat i Cooperació que realitzen activitats de sensibilització a Sant Quirze del Vallès per promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Entitats que formin part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació.

Requisits previs

Els requisits establerts a les bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a activitats de sensibilització al municipi promogudes per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès.
Quedaran excloses de la convocatòria aquelles entitats que no hagin desenvolupat  activitats d’aquest tipus durant l’any anterior.
 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Terminis

Presentació sol·licituds

 • Del 30 de març al 28 d'abril de 2023.

Presentació d'acceptació de subvenció

 • Un mes a comptar des de l'endemà de rebre la notificació de l'acord d'atorgament.

Presentació justificació de subvenció

 • Termini de justificació de la subvenció: fins al 31 de març de 2024
Documentació a aportar

1- En el moment de la sol·licitud:

 • Sol·licitud model
 • Annex 1C
 • Annex 1D
 • Memòria documental de les activitats desenvolupades al municipi de Sant Quirze l’any anterior, que inclogui una valoració dels objectius assolits.
 • Memòria econòmica de l’exercici anterior, que inclogui un estat comptable i el balanç d’ingressos i despeses, amb indicació de les fonts de finançament de l’entitat.
 • Justificació de les subvencions rebudes en convocatòries anteriors per part de l’Ajuntament o, en cas de projectes en curs, informe d’evolució.
 • Justificació del reintegrament de subvencions anteriors que no s’hagin pogut justificar.


2- Per realitzar l’acceptació de la subvenció:

 • Model d’acceptació
 • La justificació documental de disposar dels recursos propis o provinents de tercers per portar a terme l’execució del projecte.
 • Justificació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament de Sant Quirze i amb Hisenda, i les de Seguretat Social.

 
Cas que la subvenció requereixi reformulació del projecte:

 • Pressupost i cronograma reformulat.


3- Per Justificar la subvenció:

 • Model de justificació
 • Annex 3C
 • Annex 3D
 • Factures, rebuts, tiquets o altres documents de valor provatori al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada legalment davant de notari, que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida i la documentació acreditativa del seu pagament.Exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa al projecte mostri la llegenda i anagrama de l’Ajuntament.En cas de projectes cofinançats: Justificació dels imports i la procedència dels fons provinents d’altres subvencions o fons propis.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

També et pot interessar