Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Benestar Social

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar l'ajut econòmic destinat a l’alumnat empadronat a Sant Quirze del Vallès i escolaritzat en un centre educatiu del municipi, dels cursos del segon cicle d’infantil, primària o secundària, i que no tinguin accés als recursos de suport escolar gestionats directament pel Departament d’Educació de la Generalitat.

També hi podrà optar l’alumnat empadronat a Sant Quirze del Vallès i escolaritzats a l’Institut Ègara, centre assignat a l’alumnat del barri de Les Fonts.

Excepcionalment, podrà optar a aquests ajuts l’alumnat empadronat al municipi i escolaritzat a un altre per orientació del Departament d’Ensenyament, o previ informe de la comissió de valoració.

Relació de sol·licituds a les quals manca documentació

Trobareu la relació de requeriments de documentació en l'enllaç següent: Ajuts de suport a l'escolaritat.
Les persones que no tinguin la sol·licitud completa, hauran de presentar la documentació requerida abans del dia 7 de juny de 2024.
S'haurà d'indicar el número de registre de la sol·licitud inicial i el nom de l'alumne/a.

Es podran subvencionar les següents despeses fixades pels centres educatius:

 • Quota de material.
 • Quotes per a recursos digitals.
 • Llibres (inclosos els quaderns d’activitats i els diccionaris) .
 • Sortides i activitats.
 • Quotes de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), quan siguin d’obligat pagament per a l’accés a llibres, material, activitats o recursos escolars.

La concessió d’aquests ajuts estarà sotmesa al nivell de renda de la unitat familiar i a la seva situació sociofamiliar, així com a la presentació de la sol·licitud.

En el cas d’infants tutelats per la DGAIA que es trobin en situació d’acolliment familiar, i que no tinguin accés als recursos de suport escolar gestionats directament pel Departament d’Educació de la Generalitat, se’ls atorgarà l’ajut de forma directa.

Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari/ària no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No es podrà adquirir la condició de beneficiari/ària si existeix resolució de reintegrament sobre qualsevol subvenció concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i no haver donat compliment a l’obligació de pagament en els termes que resultin d’aquella.

Normativa

Bases particulars reguladores per a la concessió d'ajuts de suport a l'escolaritat

Qui ho pot sol·licitar

Alumnat empadronat a Sant Quirze del Vallès i escolaritzat en un centre educatiu del municipi, dels cursos del segon cicle d’infantil, primària o secundària, i que no tinguin accés als recursos de suport escolar gestionats directament pel Departament d’Educació de la Generalitat.

També hi podrà optar l’alumnat empadronat a Sant Quirze del Vallès i escolaritzats a l’Institut Ègara, centre assignat a l’alumnat del barri de Les Fonts.

Excepcionalment, podrà optar a aquests ajuts l’alumnat empadronat al municipi i escolaritzat a un altre per orientació del Departament d’Ensenyament, o previ informe de la comissió de valoració.

Requisits previs

Complir amb els criteris establerts a les Bases reguladores d'Ajuts de Suport a l'Escolaritat.

Com es fa el tràmit

Si necessiteu ajuda per preparar la documentació requerida, us podeu adreçar al departament de benestar. Tel. 937 216 800 ext. 5200.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

Adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Presentació de sol·licituds:

 • Del 25 d'abril al 17 de maig de 2024.

Excepcionalment, s’atendran durant tot el curs les sol·licituds que es trobin dins dels següents supòsits:

 • Alumnes que acreditin una situació de necessitat sobrevinguda.
 • Alumnes de nova incorporació als centres educatius.
Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat familiar
  En cas de no disposar-ne: Llibre de família / certificat de naixement.
 • En el cas en què algun dels membres de la unitat familiar hagi estat en situació d’atur l’any anterior a la convocatòria i no hagi realitzat la declaració de renda per no estar-hi obligat; certificat del SEPE amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions o subsidis per atur i la quantia percebuda l’any anterior a la convocatòria, mentre no es pugui fer la consulta per part de serveis socials.
 • En cas de no poder acreditar el nivell de renda de la unitat familiar, emplenar la declaració jurada d’ingressos de la sol·licitud.

Documentació complementària

Si s’escau, s’haurà de aportar la documentació acreditativa de trobar-se en algunes de les següents situacions:

 • Infants tutelats per la DGAIA i en situació d’acolliment familiar: resolució emesa per la Direcció General d’Atenció a la Infància i adolescència.
 • Separació o divorci: resolució judicial o document notarial que determini aquesta situació, així com la pensió d’aliments assignada.
 • Incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació.
 • Violència masclista: Acreditació judicial o dels serveis d’atenció especialitzats (SIAD, SIE...).
 • Escolarització en un centre de fora del municipi per orientació del Departament d’Ensenyament, documentació acreditativa del Departament.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Criteris d'atorgament

Els podeu consultar a les bases reguladores en aquest enllaç.

Atorgament dels ajuts

El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Pagament de l'ajut atorgat

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pagarà els ajuts directament als centres escolars:

 • Hi haurà un primer pagament de 150 € per alumne/a beneficiari/ària i curs, abans de finalitzar el mes d’octubre.
 • Es realitzarà un segon pagament, complementant l’ajut de l’alumnat segons les bases 8 i 13, durant el primer trimestre de l’any següent a la convocatòria. Pel que fa a aquells centres educatius que no estableixen quotes per a les sortides/activitats escolars a l’inici de curs, sinó que les va cobrant a mesura que es van produint, el pagament es realitzarà al finalitzar el curs escolar, un cop justificada la despesa.

Justificació dels ajuts (Data límit: abans del 30 de novembre de l’any de la convocatòria)

La justificació es durà a terme per part de la direcció del centre educatiu, que expedirà un document que acrediti la despesa escolar de l’alumnat beneficiari que contingui, d’acord amb el model facilitat per serveis socials:

 • Identificació de l’alumnat
 • Despesa elegible total desglossada per concepte i import.

El centre conservarà els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts en nom de l’alumne beneficiari, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control (Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions).

En el cas que la despesa justificada sigui inferior a l’ajut de 150 € atorgat, el centre educatiu haurà de reintegrar la diferència.

Termini de resolució

Tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

Recursos que es poden interposar

Contra l’acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.
Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.