Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació de l’IBI per instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Economia

Fora de termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar la bonificació del 50% de la quota de l'impost aplicable als immobles destinats a ús residencial en els quals s'hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar homologats i legalitzats abans del 2024.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat (s'ha de sol·licitar expressament abans de la finalització del termini de pagament voluntari – data límit 3 d’abril de 2024), es concedirà per un termini màxim de cinc anys per a les instal·lacions solars fotovoltaiques i de tres anys per a les instal·lacions solars tèrmiques, a comptar partir de l’any següent al de la instal·lació i, sempre que les instal·lacions es mantinguin en funcionament durant tot el període de bonificació i sigui la primera instal·lació.

La suma de les bonificacions percebudes no serà mai superior al 50% del cost total de la instal·lació.

En el cas de les instal·lacions solars només seran bonificables aquelles que la seva instal·lació no estiguin motivada pel compliment d’una norma jurídica.

En el cas de les fotovoltaiques s’aplicarà la bonificació sempre que la instal·lació de generació energètica tingui com a mínim una producció elèctrica del 30% del consum energètic anual de l’habitatge o s’hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible. Per a instal·lacions compartides i/o comunitàries es considerarà, per la determinació del límit màxim a bonificar, la participació de cada subjecte passiu en el finançament del cost de dita instal·lació.

Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a poder gaudir de més d'una bonificació, el subjecte passiu només podrà gaudir d'una. Serà d'aplicació la que sigui més beneficiosa pel contribuent. (Art. 8.3 de l'Ordenança Fiscal d'Impost sobre Béns Immobles)

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

Comunicació prèvia d'obres per a la instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica.

Normativa

Ordenança Fiscal d'Impost sobre Béns Immobles

Qui ho pot sol·licitar

Propietaris de l’immoble o altres subjectes passius de l’impost

Requisits previs
 • Haver instal·lat un sistema d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, d’acord amb la comunicació prèvia d’obres corresponent, i que aquest estigui en funcionament, homologat i legalitzat abans de l’any 2024.
   
 • Les instal·lacions per a la producció de calor hauran d’incloure col·lectors homologats per l’Administració competent.

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Les sol·licituds s’han de presentar durant el període voluntari de pagament, establert a l’ordenança de l’any en curs.

Data límit: 3 d’abril de 2024.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Certificat tècnic de posada en funcionament de la instal·lació i que aquesta compleix els requisits del reglament electrotècnic de baixa tensió i/o el reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis.
 • Fotografies actuals (originals o fotocòpies en color) de la instal·lació.
 • Document acreditatiu d’estar donat d’alta al Registre d’Instal·lacions d’Autoconsum de Catalunya.
 • Factures pagades per acreditar el cost efectiu de l'obra.  

En el cas que el titular de les factures acreditatives de la inversió realitzada no coincideixi amb el titular, o cotitular, de l’impost a bonificar:

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït