Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Concessió de drets funeraris

Servei responsable

Serveis funeraris i cementiri

En termini
Descripció del tràmit

Sol·licitar la concessió de drets funeraris d’acord amb allò que estableix l’ordenança municipal de cementiri.

La concessió pot ser de dos tipus:
 
  • Drets Funeraris a llarg termini:
 Es pot sol·licitar un nínxol o un columbari. Els terminis de concessió són:
 
Nínxol: 20 anys
Columbari: 50 anys
 
  • Drets Funeraris a curt termini:
 Aquesta modalitat és temporal, i donades situacions excepcionals. Els terminis de concessió són:
 
Nínxol: a escollir entre 2 anys o 5 anys.
Columbari: 1 any.
 
Els titulars dels drets funeraris a curt termini podran sol·licitar una única pròrroga pel mateix termini que l’inicial.
Una vegada hagi finalitzat aquest termini s’haurà de retirar les restes o sol·licitar el canvi de modalitat de curt termini a llarg termini.
El trasllat de les restes es farà a l’ossera general o a un columbari o nínxol de titularitat del sol·licitant i les despeses de trasllat aniran a càrrec del titular.
 
Tant la concessió de drets funeraris a curt com a llarg termini se sol·licita en el moment de la defunció i és la funerària qui s’encarrega de la seva tramitació.

La sol·licitud de canvi de modalitat de concessió de curt a llarg termini són els Serveis Funeraris i Cementiri qui s’encarreguen de la tramitació.
 

Normativa

Ordenança Fiscal 4.9 Taxa de cementiri i serveis funeraris

Qui ho pot sol·licitar

Persones que es trobin amb un familiar o conegut difunt i sigui qualsevol dels següents supòsits:

a) Quan la persona difunta estigui empadronada a Sant Quirze del Vallès.
b) Quan la persona difunta hagi de ser enterrada o incinerada al municipi.
c) Quan ho disposi l’autoritat judicial.
 

Formes de tramitació

Caldrà posar-se en contacte directament amb:

Funerària Montserrat Truyols de Sant Quirze del Vallès
C/ Dr. Gil , 20 08291 Ripollet
Telèfon 935809710
Telèfon 24 h: 902 488 500

Terminis

En el moment en què es produeix una defunció.

Documentació a aportar

- Sol·licitud model
- Document acreditatiu d’identitat del titular de la concessió dels drets funeraris
- Certificat de defunció
- Certificat de titularitat del compte bancari per a la domiciliació

Quin cost té i com es pot fer el pagament
Li seran d'aplicació les taxes de l'ordenança fiscal 4.9 Taxa de cementiri i serveis funeraris vigent.
Les  taxes es liquidaran directament a la funerària.
Informació d'interès

 


 

Termini de resolució

3 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu