Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Concessió de subvencions a projectes d'emergències

Servei responsable

Servei de Cooperació i Solidaritat

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions a les Entitats solidàries i ONG per a projectes d’emergències amb caràcter humanitari i amb caràcter urgent i immediat.

Amb caràcter general, es prioritzaran els projectes d’emergències provinents de catàstrofes naturals o crisis humanitàries derivades de conflictes armats, en zones on s’hi estigui treballant.

Normativa

Bases reguladores

Qui ho pot sol·licitar

Entitats que formin part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació

 

Requisits previs

Tenir justificades les subvencions per emergències atorgades per l’Ajuntament en convocatòries anteriors.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Terminis


Presentació sol·licitud

 • Quan es produeixi l’emergència


Presentació justificació de subvenció

 • Tres mesos després de la finalització del projecte

 

Documentació a aportar
 1. En el moment de la sol·licitud

  • Sol·licitud model
  • Documentació acreditativa de la/les contrapart/s conforme estan legalment constituïda/es.
  • Pressupost del projecte d’emergències.
  • Certificat de titularitat del compte on ingressar la subvenció.
    
 2. Per justificar la subvenció

  • Model de justificació
  • Memòria del projecte d’emergència al qual s’ha atorgat la subvenció.
  • Relació escrita de les factures que justifiquin la subvenció concedida.
  • Les factures o altres documents de valor jurídic equivalent que permetin acreditar el compliment d’execució de l’actuació destinada a l’emergència.
  • Certificat del president o presidenta que subscrigui que la subvenció atorgada s’ha aplicat a la finalitat per a la qual ha estat concedida.
  • En cas que la documentació justificativa estigui en un idioma diferent dels oficials a Catalunya: traducció de la documentació.
    

   

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Pagament

El pagament de la subvenció es realitzarà en el mes posterior a l’acord d’assignació, mitjançant transferència bancària, tenint en compte les disponibilitats de la Tresoreria i el Pla de disposició de Fons de l’Ajuntament. En tot cas, es prioritzarà el pagament de la subvenció per emergències davant d’altres subvencions de l’Ajuntament.

Si la documentació presentada no compleix els requisits mínims establerts, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació ho notificarà a l’entitat, la qual en un termini de 45 dies hàbils haurà d’esmenar-ho. Si aquesta esmena no es produís, es procediria a la revocació de l'ajut, i a l’inici del procediment de reintegrament, fet que impediria, a més, la concessió de noves subvencions per a la següent convocatòria.

L’entitat promotora haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del projecte. Si aquest canvi és substancial podrà comportar l’anul·lació de la subvenció i el requeriment de reintegrament.

Termini de resolució

1 mes