Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FUE - Comunicació de transmissió d'una activitat o establiment

Servei responsable

Servei responsable

Activitats

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet que la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posi en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Pel canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.

Previ a la presentació de la Comunicació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d'Activitat (Av. de Pau Casals, 72 - 82)

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

El titular de l'activitat o el seu representant legal i la persona a favor de qui es realitzarà la transmissió de l'activitat.

Requisits previs

El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

Com es fa el tràmit

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Terminis

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat del nou titular de l’activitat
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat a nom del nou titular
 • Alta en l’impost d’activitats econòmiques, amb indicació de l’epígraf corresponent. (Model 036 o 037)
 • Certificat tècnic de posada en funcionament de l’activitat
 • Document acreditatiu de la transmissió de l’activitat.  En cas de no disposar d’aquest document caldrà tramitar la comunicació prèvia o llicència de nova activitat.


En cas de transmissió d’activitats sotmeses a la llei 11/2009 (espectacles públics i activitats recreatives)

 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent (d’acord amb l’art. 80 decret 112/2010)


En cas d’establiments alimentaris:

Quin cost té i com es pot fer el pagament

D'acord amb la taxa per la prestació dels Serveis Activitats Mitjançant Llicència, Comunicació o Control (Ordenança Fiscal 4.5)

 

Termini de resolució

1 mes