Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FUE - Declaració responsable per activitats econòmiques innòcues incloses a la Llei 16/2015

Servei responsable

Servei responsable

Activitats

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet declarar a l'Ajuntament l'obertura d'una activitat econòmica classificada com innòcua, inclosa en l’Annex I de la Llei 16/2015.

La comunicació ha de formalitzar-se una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries d’acord amb la llicència urbanística o comunicació prèvia d’obres corresponent.

El titular de l’activitat ha de declarar sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

En cas d’establiments alimentaris caldrà presentar Declaració de responsable específica per a establiments alimentaris.

Un cop efectuada la Declaració responsable, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l’administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació. La Declaració responsable no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat facultats sobre el domini públic, els servei públic o els bens col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

Previ a la presentació de la declaració cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d’Activitats (Av. Pau Casals, 72-82).

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà d’un termini per corregir-la i/o perfeccionar-la, sense perjudici de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front, sens perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i des les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.
 

Normativa

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (252 Kb)

Ordenança municipal reguladora de l'obertura d'establiments, control d'activitats, serveis i instal·lacions

4.5 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats

Qui ho pot sol·licitar

El titular de l'activitat o el seu representant legal

 

Requisits previs
  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
  • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
  • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
  • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
  2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
  3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
  4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
  5. Feu clic en continuar.
  6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Terminis

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Documentació a aportar

Presentar un dels dos models, en funció de si es un establiment alimentari o no:Quin cost té i com es pot fer el pagament

Taxa del procediment de comprovació de la declaració de responsable per l’obertura d’activitats considerades innòcues: 412,40 €.


Informació d'interès

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

Termini de resolució

No hi ha resolució