Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FUE - Llicència municipal d'activitat

Servei responsable

Servei responsable

Activitats

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència municipal d’activitats amb incidència ambiental (Annex II o IV de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats) i activitats incloses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.

En cas d'establiments alimentaris subjectes a llicència municipal d'activitats, caldrà emplenar i presentar la Declaració de responsable establiments alimentaris.

En cas d’estar incloses en la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis caldrà sol·licitar l'Informe de prevenció d'incendis.

Previ a la presentació de la llicència a l'Oficina d'Atenció Ciutadana cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d'Activitat (Av. de Pau Casals, 72 - 82).

En el supòsit d'activitats sotmeses a Llicència municipal ambiental o d'espectacles i activitats recreatives no es podrà iniciar l'activitat sense la corresponent llicència.

 

Normativa

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

4.5 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats

Qui ho pot sol·licitar

El titular de l'activitat o el seu representant legal

 

Requisits previs

Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:

 • Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud.
 • Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic.

Si l’activitat o instal·lació es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental, d’acord amb la LPCAA, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.

En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència ambiental, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.

Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d’obres.

Com es fa el tràmit

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Terminis

6 mesos

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Qüestionari tècnic d’activitats
 • Document acreditatiu d'identitat del del titular de l'activitat
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat
 • Document acreditatiu de l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, amb indicació de l’epígraf corresponent.
 • Certificat municipal de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic
 • Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
 • Estudi d’impacte ambiental, si l’activitat es troba sotmesa al sistema d’avaluació d’impacte ambiental.
 • Declaració de dades que, al meu criteri, gaudeixen de confidencialitat emparada per norma amb rang de llei.
 • Projecte signat, per tècnic competent, per a les activitat següents:
  1. Les incloses a l’annex II o l’annex IV de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i Activitat inclosa a l’annex I o II de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  2. Les incloses a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Relació de veïns limítrofs (Nom, cognoms i adreça).
 • Últim rebut de l’IBI


En cas d’establiments alimentaris:


En cas de no portar el projecte visat:

 • Número de col·legiat i col·legi professional al qual pertany el tècnic o la tècnica
 • Certificat del col·legi conforme el tècnic o tècnica autora del treball no es troba inhabilitat, emès amb una antiguitat no superior a 3 mesos.
 • Justificant conforme disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil adequada a l'entitat del treball que està assumint i està al corrent de pagament de la pòlissa.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Taxa per la prestació dels Serveis d'intervenció administrativa en les activitats mitjançant llicència, comunicació o control.

 • Taxa del procediment de llicència ambiental municipal : 3.097,12 €.
 • Taxa del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles públics o activitats recreatives en local o recintes tancats: 3.097,12 €.
 • Taxa del procediment de llicència per l'organització d'espectacles i activitats recreatives: 3.097,12 €
 • Taxa del procediment de llicència d’obertura d’establiments de restauració amb un aforament autoritzat superior a 150 persones, o que disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure: 3.097,12 €.
 • Taxa del procediment de llicència provisional d’establiment obert al públic i d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles i activitats recreatives (art. 31.3 Llei i 122 Reglament): 1.550,62 €.
 • Taxa per la tramitació de la llicència d’establiments o activitats específiques regulades per normativa sectorial, inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa en locals inferiors a 2.000 m2: 1.550,62 €.
 • Taxa per la tramitació de la llicència d’establiments o activitats específiques regulades per normativa sectorial, inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa en locals inferiors a 5.000 m2 i superiors a 2.000 m2: 3.093,00 €.
 • Taxa per la tramitació de llicència d’establiments o activitats específiques regulada per normativa sectorial distinta, inclosa a la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa en locals superiors a 5.000 m2 : 6.186,00 €.
 • Taxa per la transmissió de d'activitats sense modificacions substancials: 154,65 €.

 

Termini de resolució

6 mesos