Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FUE - Habitatge d'ús turístic. Consulta prèvia de suspensió o limitació d'habilitació de l'activitat.

Servei responsable

Servei de Turisme

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet realitzar la consulta prèvia de suspensió o limitació d'habilitacions d'activitats d'habitatge d'ús turístic.

Abans de realitzar la comunicació d'obertura de l'activitat d'habitatge d'ús turístic a la Generalitat de Catalunya, cal consultar a l’Ajuntament si existeix alguna suspensió o limitació d’aquest tipus d’habilitacions.

L’habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Els procediments de comunicació d'obertura, canvi de titularitat o baixa, només es poden fer de manera electrònica i mitjançant el tràmit de la Generalitat de Catalunya.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar
 • La persona física o jurídica propietària de l’habitatge.
  (No ho pot fer l'empresa gestora, ni de manteniment).
 • Un/a representant degudament autoritzat/da

 

Requisits previs

L'habitatge d’ús turístic s'ha de cedir sencer, no se’n permet la cessió per estances. 

Ha de complir les condicions següents:

 • Disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
 • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
 • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de:

 • Facilitar a les persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
 • Garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
 • L’habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació.
 • Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l’interior de l’habitatge, el número d’HUTB atorgat per la Generalitat de Catalunya.
 • La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibit per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

Si la comercialització de l’habitatge la gestiona una persona intermediària, també haurà de signar la comunicació. Si coincideix la representació i la gestió en una mateixa persona caldrà signar al dos apartats.

Formes de tramitació

Les persones físiques i jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds (altes, baixes i canvis de titularitat dels Habitatges d’Ús Turístic) per mitjans electrònics a través de la web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça:

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En cas de comunicació d'obertura, sempre abans d’iniciar l’activitat i una vegada la instal·lació estigui adequada per al seu ús.

Documentació a aportar

Consulta prèvia

    En cas d'actuar en representació

 • Acreditació de la representació.

En cas de comunicació d’obertura, canvi de titularitat o baixa d’activitat (tramitació a la Generalitat de Catalunya en aquest enllaç).

Els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent comunicació d'obertura d’una activitat davant de l'òrgan competent (Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Treball), subscrita pel propietari (no pot fer-la l’empresa gestora ni de manteniment) o bé la persona -física o jurídica- que n’ostenta la representació legal acreditada mitjançant el document corresponent.

Comunicació d’obertura

  • En cas d'actuar en representació: autorització del propietari de l'habitatge d'ús turístic en favor de la persona autoritzada.
  • Formulari degudament emplenat electrònicament (presentació en línia):

Canalempresa.gencat.cat - Comunicació d'obertura


Canvi de titularitat

  • Formulari degudament emplenat electrònicament (presentació en línia):

Canalempresa.gencat.cat - Canvi de titularitat

 
Baixa d’activitat

  • Formulari degudament emplenat electrònicament (presentació en línia):

Canalempresa.gencat.cat - Baixa d'activitat

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Aquest tràmit de consulta prèvia és gratuït.


Us informem de les taxes municipals associades a l'activitat d'habitatge d'ús turístic:

 Taxa per la prestació dels Serveis Activitats Mitjançant Llicència, Comunicació o Control
(Ordenança Fiscal 4.5) 

 • Tramitació del procediment de comprovació de declaració responsable per activitats econòmiques innòcues (annex I llei 16/2015): 412, 40 €

        En cas de transmissió:

 • Tramitació del procediment de transmissió d’activitats sense modificacions substancials: 154,66 €


Taxa per la prestació del servei de recollida i gestió de residus municipals
(Ordenança Fiscal 4.13)

 • Article 12 – Quota tributària
  1. Allotjaments i centres educatius. Allotjaments turístics, pensions, cases d’hostes:
  41,21 €/plaça per ocupació màxima. Mínim 85,13 Euros.
Informació d'interès

Obtenció del número de registre
Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A aquests efectes, la Generalitat de Catalunya tramita directament les altes, baixes i canvi de titularitat dels habitatges d’ús turístic.

Un cop registrada la comunicació a través de la web del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya rebreu una resposta comunicant que per completar el tràmit i iniciar l'activitat caldrà abonar la taxa municipal que us requerirà l'ajuntament.

Un cop finalitzada la tramitació, la Generalitat de Catalunya us farà arribar el document acreditatiu de la inscripció del HUT a l’RTC, al correu electrònic indicat en la comunicació d'obertura.

Les persones físiques i jurídiques titulars d’un HUT estan obligades a rebre notificacions i comunicacions electròniques per part de l’Administració. A aquest efecte s'hauran de donar d'alta a la Carpeta electrònica de l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat. Trobareu informació sobre com s’accedeix a la Carpeta electrònica en la secció de tràmits de la Generalitat de Catalunya: Suport a la tramitació.