Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Horts municipals de Sant Quirze del Vallès

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar la participació en l'adjudicació de la llicència d'ús privatiu d'un espai cultivable ubicat en les zones d'horta municipal.

Es podrà sol·licitar una tipologia d'espai corresponent a l'àmbit d'Horts del Colomer tal com s'indica en l'annex 1 de les bases generals reguladores del procés d'adjudicació dels horts municipals.

Només es permet una sol·licitud per unitat de convivència.

El plànol de distribució dels horts és el següent:


Plànol Horts del Colomer
Per al procés d'adjudicació de parcel·les per cultivar, s'han destinat 44 espais de 50 m2 per a l'ús general, 4 espais elevats de 4,5 m2 amb prioritat per a persones amb discapacitat i 6 espais de 50 m2 per a programes específics de l'Ajuntament, d'acord amb el següent detall:

Taula de distribució d'espais de cultiu dels horts del Colomer
Taula de distribució d'espais de cultiu dels horts del Colomer

Més informació: Horts municipals del Colomer.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Persones físiques

Requisits previs
 • Tenir 18 anys o més en el moment de la presentació de la sol·licitud
 • Estar empadronat/da al municipi de Sant Quirze del Vallès amb una antiguitat mínima d’un any
 • No incórrer en cap supòsit de prohibició de poder contractar amb les Administracions públiques
 • Estar al corrent en el pagament de tots els tributs i de qualsevol altre deute amb l’Ajuntament.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic al botó 'Iniciar el tràmit en línia' i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebràs el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Del 25 d'abril al 24 de maig de 2024

Documentació a aportar
 • Model de sol·licitud
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l'administració, poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Resolució de reconeixement de grau de discapacitat (permet la prioritat en l'adjudicació de determinats espais cultivables, descrits en l'Annex 1).
 • Acreditació de renda no superior a 0,6 vegades l’IRSC (per exercir l'exempció d'efectuar el dipòsit de la fiança).
Quin cost té i com es pot fer el pagament

S’estableix la quantia de la fiança prevista a l’article 24 del reglament d’ús dels horts municipals en 50 euros.

La persona adjudicatària haurà d’efectuar el pagament de la taxa en el termini d’un mes des d’haver rebut el títol habilitant.

És necessari haver realitzat el pagament per participar en l’activitat.

Informació d'interès
 • Per acceptar la llicència s’haurà d’abonar prèviament la fiança de 50,00 €.
  Estan exemptes de la fiança les persones amb renda que no superi 0,6 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
  L’òrgan instructor, notificarà a les persones que hagin resultat proposades per ser adjudicatàries. Aquesta notificació contindrà el requeriment perquè en el termini de 15 dies la persona adjudicatària realitzi el pagament de la fiança i, si s’escau, aporti la documentació acreditativa de compliment dels requisits, amb l’advertiment de que, en cas de no atendre, es considerarà que desisteix.
 • En el termini màxim d’un mes des de l’adjudicació s’haurà d’abonar la taxa.
  A títol orientatiu són 3,45 €/m2/any (Ordenança Fiscal 3.2): per a un hort de 50 m2 són 172,50 €/any; mentre que per a un de 4,5 m2 són 15,53 €/any.
 • La llicència d’ús s’atorga per un termini d’un any prorrogable a dos més.
 • La persona sol·licitant és responsable de consultar si la seva sol·licitud ha estat admesa o exclosa.
Quin altre tràmit cal fer posteriorment

La persona adjudicatària haurà d’efectuar el pagament de la taxa en el termini d’un mes des d’haver rebut el títol habilitant.

Sentit del silenci administratiu

Desestimatori