Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informe municipal d’integració social de persones estrangeres

Servei responsable

Servei responsable

Feminismes i LGTBI

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar l'informe municipal sobre la integració social de persones estrangeres.

Aquest informe facultatiu servirà per acreditar l'esforç d'integració social de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi), davant la Generalitat de Catalunya. Aquest tràmit  permet que en nom de la persona sol·licitant es faci arribar al Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat la sol·licitud d'informe d'integració social per tal que aquests emetin un informe d'inserció social favorable o desfavorable, en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada. L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

La sol·licitud d'informe s'ha de presentar en l’Ajuntament on la persona sol·licitant està empadronada.
 

Normativa

REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011).

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona estrangera empadronada al municipi que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

Requisits previs
 • Ser persona estrangera no comunitària
 • Ser major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal)
 • Disposar d'autorització de residència pendent de renovar
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

 En qualsevol moment

Documentació a aportar

 Documentació específica

 • Documentació acreditativa de:
  • l’esforç d’integració social a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals,
  • valors estatutaris de Catalunya, de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones,
  • seguiment de programes d’inserció cultural (coneixement de la societat catalana),
  • coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.

A banda, la persona estrangera sol·licitant podrà acompanyar la sol·licitud de qualsevol document que, al seu criteri, sigui determinant de la seva integració social.

En el cas que la persona sol·licitant tingui una TIE caducada i fora del termini legal de renovació, caldrà acreditació documental d’alguna de les circumstàncies següents: progenitor de menor espanyol, renovació en tràmit, possibilitats de recurs administratiu o jurisdiccional.

En el cas que la persona sol·licitant tingui una TIE vigent i pretengui regularitzar un fill menor, aportació, si s’escau, del requeriment de l’informe d’esforç d’integració social formulat per l’Oficina d’estrangers.

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

 

Informació d'interès

El Departament d'Igualtat i Feminismes, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, emetrà un informe d'inserció social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada. L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.
Podeu consultar informació sobre els programes d'inserció i la competència lingüística bàsica a les pàgines 12 i 13 de la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

També et pot interessar