Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització d'ocupació de la via pública amb una parada de venda de roses o llibres

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Cultura

Fora de termini
Descripció del tràmit

Permet demanar l'autorització necessària per ocupar l'espai de la via pública durant la festivitat de Sant Jordi, a fi d’efectuar la venda de llibres i roses.

D’acord amb les bases aprovades s’estableixen els emplaçaments de venda i s’assignarà un punt a cada sol·licitant, aquest haurà de ser responsable del muntatge i desmuntatge de la parada en l’horari establert.

Les parades poden ser instal·lades en alguna de les ubicacions següents:

 • Interior del parc de les Morisques
 • Davant de la llibreria/floristeria pròpia (Només comerços del municipi)
 • Punt d'accés centre educatiu (Només centres educatius, AFA o grups d'estudiants)

Quedarà totalment prohibida la instal·lació de parades fora dels punts establerts per l’Ajuntament, així com la venda ambulant en tot el municipi. S’ordenarà el desmuntatge immediat de les parades instal·lades fora dels llocs indicats.

Establir que l’Ajuntament es reserva el dret a realitzar les inspeccions oportunes i establir les modificacions envers la ubicació, instal·lació, o altres que aconselli l’interès públic.

Com a màxim, s'acceptaran 2 peticions en nom de la mateixa entitat o centre escolar.

Terminis

El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 al 10 d’abril de 2024.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar
 • Entitats inscrites al registre municipal d’entitats.
 • Grups polítics municipals
 • Llibreters i Floristes del municipi
 • Centres educatius de Sant Quirze del Vallès o les seves AFA
 • Grups d’estudiants del municipi acreditats per l’escola o per l’AFA del centre
Requisits previs

Els productes que es podran vendre són només aquells relacionats amb el dia de Sant Jordi (roses, llibres, punts de llibre...). No estarà permesa la venda, ni l'oferiment d'articles alimentaris.

En tots els casos és necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.

De forma específica:

 • Els Llibreters i Floristes:
  • Han d’estar en possessió de la llicència d’activitats per desenvolupar l’activitat de floristeria o llibreria.
 • Els alumnes de centres educatius:
  • Han de disposar d’un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.
 • Les entitats:
  • Han de figurar degudament inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu el model de sol·licitud que trobareu annexat i en la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic al botó 'Iniciar el tràmit en línia' i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 al 10 d’abril de 2024.

Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Documentació a aportar
 • Model de sol·licitud
 • Pòlissa de responsabilitat civil.
 • Rebut del pagament conforme està vigent.

En el cas de grups d'estudiants

 • Certificat del centre o AFA conforme estan autoritzats per realitzar aquesta activitat.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït
D’acord amb l’ordenança fiscal per la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics professionals, la instal·lació de parades per la Diada de Sant Jordi és gratuïta.

Sentit del silenci administratiu

Negatiu