Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització d'ocupació de la via pública amb una parada de venda de roses i/o llibres

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Cultura

Fora de termini
Descripció del tràmit

Permet demanar l'autorització necessària per ocupar l'espai de la via pública durant la festivitat de Sant Jordi, a fi d’efectuar la venda de llibres i roses.

D’acord amb les bases aprovades s’estableixen els emplaçaments de venda i s’assignarà un punt a cada sol·licitant, aquest haurà de ser responsable del muntatge i desmuntatge de la parada en l’horari establert.

Les parades poden ser instal·lades en alguna de les ubicacions següents:

 • Interior del Parc de les Morisques
 • Davant de la llibreria/floristeria pròpia (Només comerços del municipi)
 • Punt d'accés centre educatiu (Només centres educatius, AFA o grups d'estudiants)

Quedarà totalment prohibida la instal·lació de parades fora dels punts establerts per l’Ajuntament, així com la venda ambulant en tot el municipi. S’ordenarà el desmuntatge immediat de les parades instal·lades fora dels llocs indicats.

Establir que l’Ajuntament es reserva el dret a realitzar les inspeccions oportunes i establir les modificacions envers la ubicació, instal·lació, o altres que aconselli l’interès públic.

Podeu sol·licitar l'autorització mitjançant aquest formulari en línia.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar
 • Entitats sense ànim de lucre i/o ONG municipals 
 • Grups polítics municipals
 • Llibreters i Floristes del municipi
 • Grups d’estudiants avalats per l’escola o AFA del municipi
 • Centres educatius i AFA municipals
Requisits previs

Els productes que es podran vendre són només aquells relacionats amb el dia de Sant Jordi (roses, llibres, punts de llibre...). No estarà permesa la venda, ni l'oferiment d'articles alimentaris.

En tots els casos és necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.

De forma específica:

 • Els Llibreters i Floristes:
  • Han d’estar en possessió de la llicència d’activitats per desenvolupar l’activitat de floristeria o llibreria.
 • Els alumnes de centres educatius:
  • Han de disposar d’un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.
 • Les entitats:
  • Han de figurar degudament inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Formes de tramitació
 1. Empleneu el formulari en línia i adjunteu els fitxers, si és el cas. Els fitxers poden ser documents word o pdf.
  Formulari en línia
Terminis

El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 a l'11 d’abril de 2023.

Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

Documentació a aportar

Tramitació en línia del formulari de sol·licitud adjuntant la documentació següent:

 • Pòlissa de responsabilitat civil.
 • Rebut del pagament conforme està vigent.

En el cas de grups d'estudiants

 • Certificat del centre o AFA conforme estan autoritzats per realitzar aquesta activitat.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït
D’acord amb l’ordenança fiscal per la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics professionals, la instal·lació de parades per la Diada de Sant Jordi és gratuïta.

Sentit del silenci administratiu

Negatiu