Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procés de selecció per a plans d'ocupació

Servei responsable

Servei a l'Ocupació

Fora de termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud de participació en els processos de selecció per a Plans d’Ocupació de l'Ajuntament.

CONVOCATÒRIES OBERTES

Resultats MÈRITS Resultats FINALS

Auxiliar administratiu/va

Resultats mèrits Aux. Admin. Resultats finals Aux. Admin.

Auxiliars Tècnic/ques de Servei de Joventut

Resultats mèrits Aux. Tèc. Joventut

Guardes Forestals

Resultats mèrits Guardes Forestals Resultats finals Guardes Forestals

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits exigits als criteris de la convocatòria.

Requisits previs
 • Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé permís de residència.
 • Permís de treball en vigor, si fos el cas.
 • Estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No Ocupat/da (DONO).
 • No haver estat inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
 • No tenir antecedents per delictes sexuals, i en el cas de ser contractat/da poder demostrar-ho.
 • Disposar del títol requerit als criteris particulars de participació.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació a aportar.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Servei a l'Ocupació

(Edifici Can Tuset)
Passatge Dalí, 8. Planta -1.
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
Telèfon 937 216 800 Ext. 4112

Terminis

CONVOCATÒRIES OBERTES

 • Auxiliar administratiu/va. Del 3 al 17 de maig de 2023.
 • Auxiliar tècnic/a de Joventut (dinamitzador/a en medi obert). Del 3 al 17 de maig de 2023.
 • Guarda Forestal. Del 3 al 17 de maig de 2023.
Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat
 • Currículum professional i acadèmic actualitzat
 • Informe de la vida laboral actualitzat
 • Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació NO ocupat/da (DONO).
 • Títol acadèmic requerit a la convocatòria
 • En cas de no residir al municipi de Sant Quirze del Vallès
  • Volant o certificat de convivència actualitzat

Per tal que es puguin puntuar i valorar els requisits específics caldrà aportar la documentació que acrediti cada una de les condicions si s’escauen:

 • Informe emès pel servei de benestar social que acrediti la situació de vulnerabilitat social.
 • En cas de discapacitat igual o superior al 33%
  • Certificat emès per la institució competent que ho acrediti.
 • En cas de família monomarental o monoparental
  • Títol de família monoparental
 • Certificat del nivell de català requerit en el criteri de participació, emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o altre equivalent o superior.
 • Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin (cursos, títols, altres permisos...).
 • Certificat del SOC que acrediti el temps d’atur.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Per a més informació podeu consultar en l'apartat de documents relacionts, els criteris de participació del procés selectiu al qual us esteu presentant.

REQUISITS ESPECÍFICS QUE ES VALORARAN

Consulteu-los en els documents annexos corresponents als criteris de participació de cada convocatòria.

RESULTATS

Els resultats finals obtinguts es publicaran a l’apartat del tràmit corresponent de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (www.santquirzevalles.cat), on s’indicarà la relació de persones seleccionades i les establertes en torn de reserva per cobrir possibles baixes o retirades de les persones seleccionades.

També et pot interessar