Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procés de selecció per a plans d'ocupació

Servei responsable

Servei responsable

Servei a l'Ocupació

Fora de termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud de participació en els processos de selecció per a Plans d’Ocupació de l'Ajuntament.

CONVOCATÒRIES

 • En aquest moment, no hi ha convocatòries.
Convocatòria Resultats FINALS
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits exigits als criteris de la convocatòria.

Requisits previs
 • Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé permís de residència.
 • Permís de treball en vigor, si fos el cas.
 • Estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No Ocupat/da (DONO).
 • No haver estat inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
 • No tenir antecedents per delictes sexuals, i en el cas de ser contractat/da poder demostrar-ho.
 • Disposar del títol requerit als criteris particulars de participació.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació a aportar.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Servei a l'Ocupació

(Edifici Can Tuset)
Passatge Dalí, 8. Planta -1.
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
Telèfon 937 216 800 Ext. 4112

Terminis

CONVOCATÒRIES FINALITZADES

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat
 • Currículum professional i acadèmic actualitzat
 • Informe de la vida laboral actualitzat
 • Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació NO ocupat/da (DONO).
 • Títol acadèmic requerit a la convocatòria
 • En cas de no residir al municipi de Sant Quirze del Vallès
  • Volant o certificat de convivència actualitzat

Per tal que es puguin puntuar i valorar els requisits específics caldrà aportar la documentació que acrediti cada una de les condicions si s’escauen:

 • Informe emès pel servei de benestar social que acrediti la situació de vulnerabilitat social.
 • En cas de discapacitat igual o superior al 33%
  • Certificat emès per la institució competent que ho acrediti.
 • En cas de família monomarental o monoparental
  • Títol de família monoparental
 • Certificat del nivell de català requerit en el criteri de participació, emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o altre equivalent o superior.
 • Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin (cursos, títols, altres permisos...).
 • Certificat del SOC que acrediti el temps d’atur.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Per a més informació podeu consultar en l'apartat de documents relacionts, els criteris de participació del procés selectiu al qual us esteu presentant.

REQUISITS ESPECÍFICS QUE ES VALORARAN

Consulteu-los en els documents annexos corresponents als criteris de participació de cada convocatòria.

RESULTATS

Els resultats finals obtinguts es publicaran a l’apartat del tràmit corresponent de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (www.santquirzevalles.cat), on s’indicarà la relació de persones seleccionades i les establertes en torn de reserva per cobrir possibles baixes o retirades de les persones seleccionades.

També et pot interessar