Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procés de selecció per a plans d'ocupació

Servei responsable

Servei responsable

Servei a l'Ocupació

Fora de termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud de participació en els processos de selecció per a Plans d’Ocupació de l'Ajuntament.

CONVOCATÒRIES OBERTES

 • 1 Auxiliar Administratiu/va adscrit/a al departament de Promoció Econòmica
 • 1 Auxiliar Administratiu/va adscrit/a al Servei d’Educació

Terminis

Del 20 de maig al 4 de juny de 2024.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits exigits als criteris de la convocatòria.

Requisits previs
 • Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé permís de residència.
 • Permís de treball en vigor, si fos el cas.
 • Estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No Ocupat/da (DONO).
 • No haver estat inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
 • No estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent.
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
 • No tenir antecedents per delictes sexuals, i en el cas de ser contractat/da poder demostrar-ho.
 • Disposar del títol requerit en els criteris particulars de participació.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació a aportar.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

(Edifici Can Tuset)
Passatge Dalí, 8.
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
Telèfon 937 216 800 Ext. 4100

Terminis

CONVOCATÒRIES OBERTES

Del 20 de maig al 4 de juny de 2024

 • 1 Auxiliar Administratiu/va adscrit/a al departament de Promoció Econòmica.
 • 1 Auxiliar Administratiu/va adscrit/a al Servei d’Educació.
Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Currículum professional i acadèmic actualitzat en el qual s’especifiqui, com a mínim, la informació següent:
  • Dades personals i de contacte
  • Formació acadèmica reglada
  • Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.
  • Experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, durada i detall de les funcions desenvolupades.
 • Informe de vida laboral actualitzat
 • Document acreditatiu d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO); no serà vàlida la presentació del document DARDO.
 • Títol acadèmic requerit a la convocatòria

Per tal que es puguin puntuar i valorar els requisits específics caldrà aportar la documentació que acrediti cada una de les condicions si s’escauen:

 • Informe emès pel servei de benestar social que acrediti la situació de vulnerabilitat social.
 • En cas de família monomarental o monoparental
  • Títol de família monoparental
 • En cas de no residir en el municipi de Sant Quirze del Vallès
  • Volant o certificat de convivència actualitzat i document que acrediti l’edat del menors a càrrec.
 • En cas de discapacitat igual o superior al 33%
  • Certificat emès per la institució competent que ho acrediti.
 • Certificat del nivell de català requerit en el criteri de participació, emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o altre equivalent o superior.
 • Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin (cursos, títols, certificats, acreditacions...).
 • En cas de persones no inscrites a la borsa de treball Xaloc de la Diputació de Barcelona
  • Document acreditatiu de l’alta al Servei Local d’Ocupació.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Per a més informació podeu consultar en l'apartat de documents relacionats, els criteris de participació del procés selectiu al qual us esteu presentant.

REQUISITS ESPECÍFICS QUE ES VALORARAN

Consulteu-los en els documents annexos corresponents als criteris de participació de cada convocatòria.

RESULTATS

Els resultats finals obtinguts es publicaran a l’apartat a l’apartat de Treball i Ocupació (ofertes de feina) de la web municipal, on s’indicarà la relació de persones seleccionades i les establertes en torn de reserva per cobrir possibles baixes o renúncia de les persones seleccionades.

També et pot interessar