Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració d'accessibilitat

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016 i el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta accessibilitat s’aplica als llocs web de https://santquirzevalles.cat, excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

Hi poden haver errors puntuals d’edició en alguna pàgina web tant en continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018. El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent (responen als requisits de la norma UNE-EN 301549:2019 - WCAG 2.1):

 • Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica o la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text
 • Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d’àudio descripció o mitjans alternatius
 • En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual
 • En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser d’almenys 4.4:1 o el contrast dels components d’interfície d’usuari i d’objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els color adjacents
 • En algunes pàgines hi ha contingut que pot aparèixer o desaparèixer en passar el punter del ratolí o rebre el focus del teclat i la ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb el teclat.
 • Alguns enllaços podrien no tenir definit el propòsit específic de manera textual o que hi manqui la descripció
 • A més a més poden trobar-se:
  • Ús d’encapçalaments poc clars
  • Ús de llistes no ordenades
  • Ús puntual de taules sense etiquetar correctament (títol, resum, encapçalaments de columnes i files)
  • Agrupació estructural incompleta
  • Elements d’interacció en la navegació no accessibles programats mitjançant scripts
 • Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:
  • Serveis de mapes i cartografia en línia, si bé la informació essencial es proporciona de manera accessible digitalment en cas de mapes destinats a finalitats de navegació
  • Continguts de tercers no finançats ni desenvolupats per l’Ajuntament de Sant Quirze
  • Continguts d’intranet entesos com a llocs web accessibles únicament per un grup restringit de persones i no per al públic en general, publicats abans del 23 de setembre de 2019
  • Continguts de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils en PDF o altres formats, així com formularis, publicats abans del 20 de setembre de 2018. Són continguts no necessaris per al desenvolupament de tasques administratives actives.
  • A causa del gran nombre de documents posats a disposició, poden existir continguts que no compleixin les pautes d’accessibilitat
 • Navegació per teclat
  • Focus: el focus no és visible en passar per alguns dels elements i/o alguns elements no prenen el focus. Es creen canvis en el contingut generats per un canvi del focus.
  • Ampliació: reflow i espaiat: en amplificar el contingut a 400%, o en espaiar el text, pot ser que es perdi part del contingut.
 • Càrrega desproporcionada
  • No aplica.

Contingut accessible

 • Navegadors i Dispositius: la pàgina es visualitza correctament en diferents navegadors i dispositius
 • Estructura Coherent: assegura la consistència al lloc web. L'estructura és coherent a totes les pàgines (menús, encapçalaments, llistats, etc.), s’ofereix una experiència d’usuari gratificant i es permet saltar continguts genèrics i localitzar continguts dins del lloc web de manera àgil i accessible
 • Encapçalaments i etiquetes: s’assegura que els textos dels encapçalaments i les etiquetes descriuen realment el contingut
 • Controls per a continguts en moviment
  • gestos del punter: és possible navegar amb tan sols un punter sense requerir accions de tipus "multipunt" o basat en ruta
  • contingut en moviment: sense elements que parpallegin
 • Títols de pàgina representatius
 • Ús d'alternatives textuals en imatges quan no són decoratives, i en imatges de text. S'eviten les imatges de text sempre que sigui possible
  • Etiquetatge de forma que aquest es correspon amb el contingut
 • Bon contrast de color: amb un ràtio de contrast que compleix les pautes
 • Identificació: s'evita l'ús del color com a únic mètode per transmetre informació; els usuarispoden fer ús del contingut, independentment de la seva forma, mida, localització o orientació
 • Formularis: contenen etiquetes / instruccions associats correctament per visualitzar-se correctament fins i tot canviant el format de presentació. No es produeixen canvis de context en cap formulari
 • Idioma: marcat correctament a les pàgines
 • Navegació pel teclat és fluïda, segueix l'ordre visual
 • Es procura sempre descriure la finalitat dels enllaços
 • Ampliar text: el web permet ampliar-ne les fonts i la mida des de les opcions del navegador sense pèrdua de llegibilitat
 • Navegadors HTML5, es poden obtenir actualitzacions de navegadors a les seves pàgines web.
 • Pel correcte funcionament el navegador ha de tenir activat l’ús de JavaScript i de galetes.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 13 de juliol de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 13 de juliol de 2023.

Observacions i dades de contacte

Per fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l’accessibilitat del lloc web

Es pot presentar una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/ 2018, així com una sol·licitud d'informació relativa a continguts exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 i exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat.

En la Sol·licitud d’informació accessible s’ha de concretar amb tota claredat els fets, les raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Es pot fer a través del formulari d’atenció i/o la bústia de queixes i suggeriments

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Si necessiteu informació en un format accessible, contacteu a través del correu ajuntament@santquirzevalles.cat indicant:

 • URL del contingut
 • El vostre nom i correu electrònic
 • El format en què necessiteu la informació

Procediment d’aplicació

Si davant una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment podrà iniciar-la en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

En tal cas, i tal com s’estableix en la directiva europea (article 7, apartat 1, lletra c), pot fer una reclamació al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital – Secretaria General d’Administració Digital.

Contingut opcional

L’Ajuntament de Sant Quirze treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, amb independència de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell del 26 d’octubre de 2016, els webs i les aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles. Accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE-EN 301-549:2019 “Requisits d’accessibilitat de productes i serveis TIC”. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

Aquest portal utilitza el sistema de gestor de continguts Plone que és programari lliure. Compleix les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG v2.0) nivell 'AA' per a persones amb discapacitat, incloses les persones cegues i amb baixa visió, sordes i amb pèrdua auditiva, amb trastorns de l'aprenentatge, amb limitacions cognitives, amb moviment limitat, amb dificultats en la parla, fotosensibles i amb qualsevol combinació de les discapacitats anteriors.

També és accessible per a autors de contingut amb discapacitat segons el nivell 'AA' de les Directrius d'accessibilitat per a eines d'autor (ATAG 2.0).

Aquest portal està dissenyat per a atendre la diversitat de maneres en què hom accedeix i utilitza Internet.

Aquest portal utilitza tecnologies d'accessibilitat seguint les bones pràctiques actuals recomanades per WAI-ARIA; no obstant això, els estàndards del portal i els continguts varien al llarg del temps. Si trobeu que aquest portal no valida correctament, contacteu la unitat responsable d'accessibilitat.