Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració institucional de compromís de lluita contra la corrupció

Declaració de lluita antifrau aprovada per unanimitat al Ple de 26 d'octubre de 2023

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, com qualsevol altra administració pública, té com a objectiu principal l’assoliment de l’interès general i la defensa del bé comú. Atenent a aquest principi, és de vital importància la consolidació d’una cultura de la integritat pública dins de l’organització i el desplegament d’un marc de lluita contra el frau i la corrupció a partir de tot un seguit d’actuacions que s’alineïn amb aquest marc.

És en aquest sentit que el conjunt de la corporació vol fer palesa aquesta voluntat amb l’aprovació d’una declaració institucional de compromís per a promoure aquesta cultura i consolidar els estàndards més elevats de qualitat jurídica, ètica i moral, a adoptar la màxima aplicació dels principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, i a desplegar les accions necessàries per evitar conflictes d’interès.

Amb aquest objecte i per garantir el compliment dels fons europeus i en àmbits relacionats amb la gestió, l’ètica pública i  la transparència, l’Ajuntament desplegarà un Sistema d'Integritat Institucional, que inclou un Pla de Mesures Antifrau, dirigit a millorar la infraestructura de transparència i bon govern ja existent a la corporació, per tal de reforçar els mecanismes de prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès i, en conseqüència, a consolidar la sòlida confiança en la nostra institució.

Les regidores i regidors del consistori, en la seva condició de representants electes, els titulars o membres dels òrgans de les societats mercantils de capital íntegrament públic de l’Ajuntament i les persones titulars dels llocs de treball de personal directiu professional de l’Ajuntament i dels seus ens instrumentals, estan vinculades als principis ètics i de bon govern que recull el Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional que té aprovat l’Ajuntament (acord de Ple en sessió del 29 de juny de 2017).

Per la seva banda, totes les persones i empleats públics que presten servei a la corporació es veuen compel·lits al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb els valors democràtics i el principi d’interès general i bé públic, tal i com recull explícitament l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb la voluntat d’adherir-se al Codi ètic del servei públic de Catalunya.

Entre les principals accions a impulsar, es treballarà en l’avaluació de riscos que comptarà amb l’assessorament de l’Oficina Antifrau de Catalunya i destaquen els procediments per prevenir, detectar i, si fos el cas, gestionar, les situacions de conflicte d'interès, la implementació de l’avaluació de riscos de frau, la Bústia Ètica com a canal extern anònim de comunicació d’alertes sobre possibles casos de frau o corrupció, els models de declaració d’absència de conflicte d’interessos i el canal intern de denúncies.

Per tot això, l’Ajuntament reitera el seu compromís amb els estàndards més alts de compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva subjecció als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, per tal que en l’exercici de les seves competències i funcions es consolidi i desenvolupi la lluita contra el frau i la corrupció en qualsevol de les formes possibles.

 

Declaració institucional de compromís de lluita contra la corrupció 

  1. Tolerància zero davant el frau, la corrupció o els conflictes d'interès.
  2. Combatre'n l'aparició de possibles irregularitats administratives mitjançant totes les mesures que siguin necessàries
  3. Impulsar una política d’integritat institucional a través del Pla de mesures antifrau aprovat per aquest Ajuntament i de les seves revisions periòdiques.
  4. Invertir activament en la prevenció i la detecció del frau, la corrupció i el conflicte d'interès.
  5. Dotar a l'entitat, gradualment, dels instruments efectius que impulsin la integritat institucional i els millors estàndards de conducta pel que fa a l'ètica pública.
  6. Promoure la sensibilització i facilitar la formació dels càrrecs públics representatius i empleats/des públics municipals en ètica pública i integritat institucional.
  7. Garantir la plena efectivitat del principi de bona gestió financera i preservar els interessos financers de la Unió Europea en la gestió, execució i destinació dels fons europeus.
  8. Implantar, si escau, un sistema de gestió de fons europeus que tingui com a element nuclear el reforçament dels mecanismes d'integritat.
  9. Gestionar i executar o destinar els fons europeus sota el principi de compromís amb el resultat, adequant-los a les fites i objectius que en cada moment estableixi l'òrgan gestor o responsable d'aquesta gestió.
  10. Corregir immediatament les conductes o accions que comprometin la integritat i col·laborar de manera activa amb les institucions de control en la persecució i erradicació del frau.