Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes fa l'estudi, emet l'informe sobre els comptes anuals i està constituïda pels membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació

A la finalització de l’exercici pressupostari l’Ajuntament ha de formar el Compte General, instrument mitjançant el qual es posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. 

Els estats i comptes els ha de retre la presidència, abans del 15 de maig de l’exercici següent al que correspongui. Els de les societats mercantils el capital de les quals pertany íntegrament a aquella, retudes i proposades inicialment pels òrgans competents d’aquests, han de ser trameses a l’entitat local en el mateix termini.

El compte general format per la Intervenció ha de ser sotmès, abans de l'1 de juny, amb un informe de la Comissió, que ha d'estar constituïda pels membres dels diferents grups polítics de la corporació.

El compte general, amb l’informe de la Comissió, s'ha d'exposar al públic en 15 dies, durant els quals, i 8 més, la ciutadania pot presentar reclamacions, esmenes o observacions. Un cop examinades aquestes per la Comissió i amb les comprovacions necessàries, ha d'emetre un nou informe.

Acompanyat dels informes de la Comissió i de les possibles reclamacions i esmenes, el compte general s'ha de sotmetre al Ple perquè, si escau, pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre. L'Ajuntament ha de retre a la Sindicatura de Comptes el compte general degudament aprovat.

Així, els seus membres són els següents:

01 Elisabeth.jpg
Elisabeth Oliveras Jorba
(Junts per Sant Quirze)
04 Àlex.jpg
Àlex Brossa Enrique 
(Junts per Sant Quirze)
09 Francisco Javier.jpg
Francisco Javier Ruiz Rodríguez
(Junts per Catalunya - SQV)

16 David.jpg

David Garriga
(SOM Sant Quirze)

18 Juan Manuel.jpg

Joan Manuel Arruga
(VOX)

Marta_Baldrich.jpeg

Marta Baldrich Caselles
(Sant Quirze en Comú)

21 Chano.jpg

Chano Baratech Penina
(Partit Popular)