Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reutilització de la informació pública

Coneix la llicència, les condicions per a l'ús i la reutilització de les dades de l'Ajuntament

Condicions generals d'ús de la informació a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

S'entén per reutilització l'ús dels documents i conjunt de dades públiques de l'Ajuntament per part de la ciutadania (persones físiques) o empreses (persones jurídiques), amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública.

Les seves condicions d'ús s’estableix a les normatives següents:

 • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada pel Reial Decret Llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició, entre d'altres, de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i a la reutilització de la informació del sector públic.
 • Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
 • Article 17 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Articles 74 i 75 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.


També pots consultar del conjunt d'informació disponible al Portal de Dades Obertes o al Portal de Transparència.

En tot cas, si vols exercir el dret d’accés a la informació publica pots fer-ho a través d’aquest enllaç.

Obligatorietat de les condicions

Les presents condicions generals vincularan a qualsevol persona només pel fet d'haver utilitzat algun dels documents sotmesos a elles.

Usuaris/àries

Són usuaris/àries del servei qualsevol persona, entitat o empresa que utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades oferts per, bé fent servir les dades directament o bé oferint aplicacions o serveis que es nodreixen de les dades ofertes pel consistori.

Es comprometen a fer sempre un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereixen, abstenint-se de realitzar activitats il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, evitant tota conducta que pugui atemptar contra els principis d'igualtat i no discriminació, la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

Llicència aplicable a la reutilització de les dades

Amb caràcter general, la reutilització de la informació amb finalitats comercials o no comercials, es podrà efectuar sense subjecció a condicions especials, llevat que s'indiqui el contrari.

Així, la informació també podrà ser reutilitzada d'acord amb alguna de les següents modalitats:

 • Reutilització de la informació amb subjecció a les condicions establertes en llicències tipus.
 • La reutilització es pot limitar per la tutela de drets o béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. En cas d'obres protegides per drets de propietat intel·lectual, la seva reutilització es podrà sotmetre a l'ús de llicències de reconeixement Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin. Més informació sobre les llicències creatives commons a: http://cat.creativecommons.org
 • La llicència indicarà al menys la finalitat de la reutilització, la seva durada, les obligacions del beneficiari i de l’Ajuntament, les responsabilitats d'ús i la modalitat financera (gratuïta o amb cost).
 • Reutilització de documents prèvia sol·licitud.
 • Subscripció d'acords exclusius de conformitat.


La utilització dels serveis i dades proveïdes per l'Ajuntament pressuposa l’acceptació de les presents condicions d’ús, per bé que la seva acceptació no suposa la concessió a l’usuari/ària dels drets d’autor ni propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

A més, caldrà tenir en compte l’establert als articles 8 de la Llei 37/2007 i 75 del Decret 8/2021, conforme a la reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades està sotmesa a condicions explicites que es detallen a continuació:

 • Contingut de la informació, incloses les metadades, no sigui alterat.
 • No es desnaturalitzi el sentit de la informació.
 • Es citi la font d’informació.
 • S’esmenti la data de l’última actualització.
 • Quan la informació contingui dades de caràcter personal, s’indiqui la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades.
 • Si la informació s'hi facilitat de manera anonimitzada o pseudonimitzada, es prohibeix dur a terme activitats tendents a revertir el procés de dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts.

També cal tenir present que alguns tipus d’informació tenen legislació específica que els afecta.

Responsabilitats

Les persones o entitats usuàries es sotmeten a la normativa indicada a les condicions generals, amb especial referència al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l’ús de la informació, la protecció de dades de les persones físiques, així com a la propietat intel·lectual.


Si, com a resultat de l’incompliment dels termes d’ús indicats o als termes de la llicència sota la qual es publiquen els conjunts de dades, l’Ajuntament o alguna de les seves societats municipals, fos objecte d’accions legals o fora sancionat econòmicament, la persona usuària respondrà davant l’Ajuntament, de totes les despeses, fins i tot processals, sancions o indemnitzacions puguin declarar-se, deixant-los totalment indemnes.

Certificat de condicions de reutilització

La persona sol·licitant d'informació pot demanar un certificat de les condicions de reutilització que regien per a una informació pública en un moment determinat.

Aquesta sol·licitud es podrà realitzar a través del registre de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el moment d’exercir el dret d’accés a la informació publica a través d’aquest enllaç o mitjançant sol·licitud genèrica.